Jesse Jones jest irlandzką artystką miesz­ka­jącą na stałe w Dubli­nie. W swo­ich fil­mach i pro­jek­cjach video ana­li­zuje histo­ryczne prze­jawy wspól­noty kul­tu­ro­wej, które znaj­dują odbi­cie we współ­cze­snym kra­jo­bra­zie polityczno-​​społecznym. W swo­ich pra­cach Jones wyko­rzy­stuje czę­sto brech­tow­ską metodę wyob­co­wa­nia jako spo­sób roze­gra­nia nar­ra­cji pomię­dzy dys­to­pij­nymi i skon­flik­to­wa­nymi spo­łecz­no­ściami. Jones odnosi się wyraź­nie do histo­rii kina i wyko­rzy­stuje melo­dra­mat i per­for­mance jako ele­ment potę­gu­jący ponowne doświad­cza­nie mate­ria­łów archi­wal­nych. Jones kwe­stio­nuje, jak możemy zauwa­żyć, nie tylko poprzez pry­zmat histo­rycz­nych zmian, ale rów­nież poprzez nie­ustanne zmiany jakie mają miej­sce w naszym życiu codzien­nym i naszych doświadczeniach.

Ostat­nie wystawy solowe to m.in: Anna Schwartz gal­lery Syd­ney, The Other North w CCA Derry, Salon der Angst, Kun­sthalle Wien Museum­squ­ar­tier Wie­deń, Real DMZ Art­sonje Cen­tre Seul. Wystawy solowe Jones miały miej­sce Art­sonje Cen­tre oraz Red­cat Gal­lery w Los Ange­les. Obec­nie Jones reali­zuje publiczne zamó­wie­nie: Pro­jekt Dobro­byt we współ­pracy z orga­ni­za­cją Cre­ate oraz Biu­rem Prac Publicznych.