Józef Roba­kow­ski — arty­sta, histo­ryk sztuki, autor fil­mów, cykli foto­gra­ficz­nych, zapi­sów video, rysun­ków, insta­la­cji, obiek­tów, pro­jek­tów kon­cep­tu­al­nych oraz ini­cja­tor wielu waż­nych zda­rzeń i mul­ti­me­dial­nych akcji arty­stycz­nych. Kura­tor i wła­ści­ciel Gale­rii Wymiany. Uro­dził się 20 lutego 1939 roku w Pozna­niu. Stu­dio­wał na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK w Toru­niu histo­rię sztuki i muze­al­nic­two oraz na Wydziale Ope­ra­tor­skim PWS­FTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 –1981 był wykła­dowcą i kie­row­ni­kiem Zakładu Foto­gra­fii i Reklamy Wizu­al­nej. W 1995 roku powró­cił do pracy na tej uczelni, gdzie obec­nie pro­wa­dzi pra­cow­nie dzia­łań multimedialnych.

Współ­za­ło­ży­ciel grup arty­stycz­nych, podej­mu­ją­cych eks­pe­ry­men­talne dzia­ła­nia, m.in.:
OKO (1960),
STKF PĘTLA (1960−1966),
ZERO-​​61 (1961−1969),
KRĄG (1965−1967)
oraz powo­ła­nego w 1970 roku w Łodzi zespołu pn.: Warsz­tat Formy Fil­mo­wej i Tele­wi­zyj­nej Grupy Twór­czej Sta­cja Ł (1991−1992).