Julie Luzoir — Uro­dzona w 1986 r.; jej pierw­szą pasją był teatr, lite­ra­tura i histo­ria śre­dnio­wie­cza. Po osią­gnię­ciu dobrego poziomu wykształ­ce­nia w przy­go­to­waw­czej kla­sie języ­ko­wej dla szkół pody­plo­mo­wych, zaczęła edu­ka­cję na  Fine Art School w Metz. Otrzy­mała dyplom z hono­rami z Pro­jek­to­wa­nia w 2012 r. i roz­po­częła karierę jako fre­elance desi­gner w duecie ze swoim part­ne­rem Francis’em Ramel. Wciąż aktyw­nie pro­wa­dzi swoją karierę arty­styczną: jej prace są poka­zy­wane we Fran­cji, jej rysunki są publi­ko­wane w wielu maga­zy­nach. Luzoir jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym i naczel­nym redak­to­rem prze­glądu poetycko-​​politycznego, Hia­tus. Pro­wa­dzi także warsz­taty z izo­lo­wa­nymi spo­łecz­no­ściami: ludźmi star­szymi, nowymi imi­gran­tami uczą­cymi się języka fran­cu­skiego i mło­dymi ludźmi ze zde­gra­do­wa­nych dzielnic.