Kadam­bari Baxi to archi­tekta nauczy­cielka z Nowego Jorku. Jej dzia­łal­ność w ramach wspól­nych przed­się­wzięć doty­czy roz­sze­rzo­nej archi­tek­tury i pro­jek­tów medial­nych, które wyma­gają stu­diów nauko­wych nad pro­jek­to­wa­niem, nowymi tech­no­lo­giami i rela­cjami kul­tu­ro­wymi w skali glo­bal­nej. Naj­now­sze mię­dzy­na­ro­dowe wystawy artystki to min. Citi­zen­ship by Design, oparta o este­tykę pasz­por­tów z róż­nych kra­jów; Triptych-​​Apps, elek­tro­niczny inter­fejs prze­strzenny do zabaw języ­ko­wych; Dwa mia­sta /​ Trzy przy­szło­ści, mon­taż audio­wi­zu­alny uka­zu­jący Sta­cję CST w Mum­bai oraz obszar tzw. “Gro­und Zero” w Nowym Jorku. Jest współ­au­torką dwu ksią­żek (z Rein­hol­dem Mar­ti­nem): Multi-​​National City: Archi­tec­tu­ral Iti­ne­ra­ries (Actar, 2007) i Entro­pia (Black Dog Publi­shing, 2001). Jest pro­fe­so­rem prak­tyki archi­tek­to­nicz­nej w Bar­nard Col­lege, Uni­wer­sy­tetu Colum­bia. Jest też członkiem-​​założycielem WBYA? (Who Builds Your Archi­tec­ture?) – nowo utwo­rzo­nej koali­cji zaj­mu­ją­cej się pra­wami czło­wieka w architekturze.