Kader Attia — uro­dzony w 1970 r. Aktu­al­nie mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Attia spę­dził dzie­ciń­stwo we Fran­cji i w Algie­rii, dora­sta­jąc w tyglu kul­tu­ro­wym pary­skich dziel­nic, w któ­rych miesz­kał, islam­skiego Magh­rebu i świata algier­skich Żydów Sefar­dyj­skich. Wie­lo­kul­tu­rowa wizja obecna w pra­cach Attia jest zako­rze­niona we wła­snym doświad­cze­niu życio­wym: mię­dzy­kul­tu­rowe kon­flikty , któ­rych doświad­czył jako dziecko w cza­sie lat spę­dzo­nych w Kongo, Wene­zu­eli i Algie­rii, są wciąż powra­ca­ją­cymi tema­tami jego prac. Pierw­sza wystawa indy­wi­du­alna Kadera Attia odbyła się w Repu­blice Kongo w 1996, wyzna­cza ona począ­tek jego mię­dzy­na­ro­do­wej kariery. We Wło­szech poka­zał się po raz pierw­szy w 2003 r. w cza­sie 50 Bien­nale w Wene­cji, któ­rego kura­to­rem był Fran­ce­sco Bonami. W 2005 został zapro­szony do wzię­cia udziału w 8 Bien­nale w Lyonie; w 2007 zre­ali­zo­wał swoją pierw­szą indy­wi­du­alną wystawę, Momen­tum, w Sta­nach  Zjed­no­czo­nych w Insti­tute of Con­tem­po­rary Art (ICA) w Boston. Po tym nastą­piły kolejne wystawy solowe, Squ­are Dre­ams w BAL­TIC Cen­tre for Con­tem­po­rary Art w New­ca­stle (2007) oraz Black & White: Signs of Times w Cen­tro de Arte Con­tem­po­ra­neo di Quarte w Hisz­pa­nii (2008). Tego samego roku uczest­ni­czył w pro­gra­mie rezy­den­cyj­nym w IASPIS w Sztok­hol­mie. W 2009 r. brał udział w Trien­nale w Paryżu (La Force de l’Art) oraz w Bien­nale w Hawa­nie, a także był kura­to­rem wystawy Peri­fe­riks w Cen­tre d’Art de Neu­châtel w Szwaj­ca­rii. Otrzy­mał nagrodę na Bien­nale w Kairze w 2008 r.,  nagrodę Abraaj Capi­tal Prize w 2010 r., a także uzy­skał miej­sce w Smi­th­so­nian Artist Rese­arch Fel­low­ship Pro­gram. Tego samego roku uczest­ni­czył też w Bien­nale w Syd­ney, Busan Bien­nale w Korei oraz w wysta­wach w Cen­tre Geo­r­ges Pom­pi­dou w Paryżu, w Arab Museum of Modern Art w Doha w Kata­rze i Haus der Kunst w Mona­chium. W 2011 r. poka­zy­wał swoje prace na 4 Bien­nale w Moskwie, Bien­nale w Dubli­nie i w wielu innych waż­nych wyda­rze­niach mię­dzy­na­ro­do­wych, włą­cza­jąc w to Tate Modern w Lon­dy­nie, Mori Museum w Tokjo, Cen­tre Pom­pi­dou w Paryżu i the Shar­jah Art Foun­da­tion. W 2012 r. brał udział w wysta­wie zbio­ro­wej, Hajj, Jour­ney to the heart of Islam w Bri­tish Museum w Lon­dy­nie. Prace Attii są  czę­ścią wielu pry­wat­nych i publicz­nych kolek­cji, w tym kolek­cji Tate Modern, ICA w Boston, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris i  Col­lec­tion Cen­tre Geo­r­ges Pompidou.