Uro­dzona w 1979 roku. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Artystka mul­ti­me­dialna, autorka insta­la­cji, hap­pe­nin­gów, wideo i foto­gra­fii. Absol­wentka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Fil­mo­wej Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej w Łodzi, dok­to­rantka na tej samej uczelni. Jej prace poka­zy­wane były mię­dzy innymi w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie, w Zachę­cie Naro­do­wej Gale­rii Sztuki, w Jewish Museum w Nowym Jorku oraz na 55 Bien­nale w Wene­cji. Lau­re­atka dru­giej nagrody w kon­kur­sie Spoj­rze­nia 2013 i trze­ciej nagrody Sam­sung Art Master 2007. Lau­re­atka wielu sty­pen­diów mię­dzy innymi sty­pen­dium Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, sty­pen­dium Młoda Pol­ska i sty­pen­dium Fun­du­szu Wyszeh­radz­kiego. Autorka takich pro­jek­tów jak Fire-​​Followers (2013), Biuro tłu­ma­czeń sztuki (2010), oraz Niech nas zoba­czą (2003).