Karo­lina Brzu­zan — uro­dziła się w 1983 r., mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Prace Karo­liny Brzu­zan sku­piają się wokół poli­tycz­nych pro­ble­mów egzy­sten­cji współ­cze­snego czło­wieka. Wraż­li­wość spo­łeczna jest sil­nie obecna w tym, co robi, choć nie zaj­muje się typową sztuką zaan­ga­żo­waną. Wycho­dząc od pro­ble­mów ogól­no­ludz­kich, Karo­lina Brzu­zan prze­kłada je na język sztuki i umiej­sca­wia je w porządku roz­wią­zań arty­stycz­nych. Swoje pro­jekty reali­zuje w wielu mediach. Ich wątki czę­sto prze­pla­tają się mię­dzy poszcze­gól­nymi pra­cami, poja­wia­jąc się w róż­nych odsło­nach: insta­la­cjach, obiek­tach, video, publi­ka­cjach. W swo­ich pra­cach wyko­rzy­stuje ele­menty natu­ralne, takie jak rośliny, zacho­wa­nie zwie­rząt, potrawy. Mimo, że nie są tema­tem jej prac, ich cechy i rola w ukształ­to­wa­nej przez czło­wieka kul­tu­rze stają się spo­so­bami obrazowania.

W latach 2009-​​11 pra­co­wała w duecie z Pio­trem Adam­skim. Ich reali­za­cje sku­piały się na bada­niu rela­cji mię­dzy tym, co natu­ralne a tym, co zostało wytwo­rzone przez umysł czło­wieka. Rela­cje jakie zacho­dzą mię­dzy tymi sfe­rami, ich prze­cię­cia, waha­nia i błędy ujaw­niały silne napię­cia powsta­jące na tej linii. Pod­wa­ża­jąc natu­ralny porzą­dek, uka­zy­wali szcze­liny w powszech­nie przy­ję­tych praw­dach i auto­ma­tycz­nych sądach o świecie.

Aktu­al­nie Karo­lina Brzu­zan pra­cuje nad dłu­go­fa­lo­wym pro­jek­tem Gło­dowa książka kuchar­ska bada­ją­cym klę­ski głodu na świe­cie, ich poli­tyczne przy­czyny oraz wypra­co­wane przez spo­łecz­no­ści metody radze­nia sobie w tych oko­licz­no­ściach. Pro­jekt zaowo­cuje m.in. serią prac, oraz książką.