Kata­rina Šević uro­dziła się w 1979 roku, w Nowym Sadzie, w Yugosławii/​Serbii. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie. Inte­re­sują ją zagad­nie­nia znaj­du­jące się na styku sztuki, desi­gnu i spo­łe­czeń­stwa, bada­jąc je kwe­stio­nuje nor­ma­tywne, histo­ryczne nar­ra­cje. Jej prace czę­sto wyra­żają się i przed­sta­wiane są poprzez serie obiek­tów, powią­za­nych sytu­acji per­for­ma­tyw­nych, zwy­kle z uży­ciem tek­stu i nar­ra­cji. Zaini­cjo­wała i była współ­za­ło­ży­cielką nie­za­leż­nych prze­strzeni arty­stycz­nych „Dinamo” i „Impex” w Buda­pesz­cie. Poza wysta­wami mię­dzy­na­ro­do­wymi, Kata­rina Šević ma na swoim kon­cie kilka publikacji.

Teh­nica Schweiz to kolek­tyw arty­styczny utwo­rzony w 2005 roku, w jego skład wcho­dzą Ger­gely László i Péter Rákosi. Więk­szość ich pro­jek­tów sku­pia się na tema­cie spo­łecz­no­ści i współ­pracy, czę­sto są reali­zo­wane z udzia­łem licz­nej grupy ochot­ni­ków. Wszyst­kie ich prace budo­wane są na dogłęb­nym stu­dium tematu, nie­rzadko opie­ra­jąc się na mate­ria­łach archiwalnych.

Ger­gely László pra­cuje i mieszka w Ber­li­nie. Jest jed­nym z zało­ży­cieli i przed­sta­wi­cie­lem Lumen Pho­to­gra­phy Foun­da­tion i Lumen Gal­lery i zało­ży­cie­lem IMPEX – Con­tem­po­rary Art.  Péter Rákosi mieszka i pra­cuje w Budapeszcie.

Kata­rina Šević i Teh­nica Schweiz współ­pra­cują ze sobą przy róż­nych pro­jek­tach od 2006 roku, mię­dzy innymi przy Stum­mer Die­ner, Gasium et Cir­cen­ses w 2013 rokuThe Heroes of the Shaft w 2010 roku.