Kata­rzyna Prze­zwań­ska uro­dzona w 1984 roku w War­sza­wie. Ujmu­jąc sztukę Kata­rzyny Prze­zwań­skiej w naj­prost­sze słowa, można powie­dzieć, że w cen­trum jej zain­te­re­so­wań znaj­dują się zagad­nie­nia zwią­zane z archi­tek­turą, prze­strze­nią i naturą — ich funk­cjami, zasa­dami funk­cjo­no­wa­nia w świa­do­mo­ści zbio­ro­wej, a także ukry­tymi zna­cze­niami. Pod­sta­wo­wym środ­kiem wyrazu Prze­zwań­skiej jest kolor. Artystka trak­tuje go jak „papie­rek lak­mu­sowy”, który odsła­nia to, co ukryte, ale także porząd­kuje i pro­wo­kuje do świe­żego spoj­rze­nia na roz­po­znane zda­wa­łoby się zagad­nie­nia. Prace Prze­zwań­skiej opie­rają się na pro­stych, ale nie­zwy­kle inten­syw­nych arty­stycz­nych gestach. Dzięki temu jej sztuka łączy w sobie for­malną wyra­zi­stość z inte­lek­tu­al­nym wyrafinowaniem.