Ken­nedy Browne to wspólny pro­jekt i toż­sa­mość arty­styczna Sarahy Browne i Gar­re­tha Kennedy’ego. Ken­nedy Browne sku­piają się na rze­komo nie­koń­czą­cej się nar­ra­cji neo­li­be­ra­li­zmu jako fik­cji, by tym spo­so­bem stwo­rzyć Inne, kon­ku­ren­cyjne fik­cje i ilu­zje eko­no­micz­nej i poli­tycz­nej róż­nicy mię­dzy nimi. Te fik­cje są czę­sto opra­co­wane na pod­sta­wie mate­ria­łów ist­nie­ją­cych na mar­gi­ne­sie fabuły glo­bal­nego kapi­ta­li­zmu. Ken­nedy Browne, poprzez nacisk na uży­cie goto­wych mate­ria­łów  i zespo­łową pracę nad sce­na­riu­szem, uzy­skują gwa­ran­cję, że ich fabuły są skom­pli­ko­wa­nym, ale auten­tycz­nym gło­sem wielu róż­no­rod­nych boha­te­rów, a nie poje­dyn­czego autora.

Nie­dawne wystawy solowe Ken­nedy Browne to: How Capi­tal Moves w Lime­rick City Gal­lery of Art Offsite (2011) oraz 167 w the Cen­tre Cul­tu­rel Irlan­dais, Paris (2010). Wystawy gru­powe:  CAP­TIAL, the Bern Bien­nial, Swit­zer­land; Seeking Sili­con Val­ley, Zero1 Bien­nial, San Jose, USA; The Uni­ted Sta­tes of Europe (wszyst­kie w 2012); L’Exposition Luna­ti­que, Kadist Foun­da­tion, Paris, oraz Łódź Bien­nale, Pol­ska (wszyst­kie w 2010).  W 2009 r. Ken­nedy Browne repre­zen­to­wali Irlan­dię pod­czas 53 Bien­nale w Wene­cji. W 2013 zostali zapro­szeni przez Ste­iri­scher Herbst Festi­val w Graz w Austrii  do przy­go­to­wa­nia nowej pro­duk­cji oraz wzięli udział w gru­po­wej wysta­wie Tro­ubling Ire­land w Lime­rick City Gal­lery of Art, która była rezul­ta­tem pro­jektu Think Tank zre­ali­zo­wa­nego wspól­nie z Kuria­to­risk Action, Den­mark i Fire­sta­tion Stu­dios w Dublinie.