VCelms_Sprouts_blu

Val­dis Celms, Kine­tyczny obiekt świetlny ‘Balon’ & Kine­tyczny akcent ‘Wieża’

Foto­mon­taże Val­disa Celmsa – archi­tek­to­niczne pro­po­zy­cje “Balon” kine­tyczny obiekt świetlny oraz Akcent kine­tyczny wieża (oba z 1978 roku) – to ude­rza­jące przy­kłady archi­tek­tury wizjo­ner­skiej. Wieża, to gra z czę­sto wyko­rzy­sty­wa­nym przez arty­stę moty­wem – pozy­tro­nem, sta­no­wiąc akcent pio­nowy w prze­strzeni mia­sta, staje się jej kom­po­nen­tem orga­ni­za­cyj­nym, nio­sąc ze sobą wie­lo­ra­kie zna­cze­nia. Balon, gigan­tyczny obiekt świetlny na nie­bie, w podobny spo­sób staje się punk­tem orien­ta­cyj­nym w prze­strzeni pod­miej­skiej, gdzie wszel­kie róż­nice zre­du­ko­wano do postaci mono­ton­nego oto­cze­nia. Dzia­ła­nia este­tyczne obiek­tów są wymienne z ich funk­cjo­nal­no­ścią – balon może stać się też plat­formą infor­ma­cyjną do wyświe­tla­nia wia­do­mo­ści lub infor­ma­cji waż­nych na pozio­mie lokalnym.