2015, video, 25min (wer­sja skró­cona)

Gwał­towny roz­wój eko­no­mii Korei Połu­dnio­wej zadzi­wiał cały świat, ale za roz­wo­jem krył się ucisk, mar­gi­na­li­zu­jący robot­nice. Kom­pleks fabryczny to mon­taż połą­czo­nych wywia­dów i zdjęć archi­wal­nych. Zapra­sza nas byśmy zoba­czyli jaką cenę za szybką indu­stria­li­za­cję zapła­ciły pra­cu­jące kobiety. Film uka­zuje walkę kobiet zatrud­nio­nych w prze­my­śle tek­styl­nym w latach 60-​​tych, oraz histo­rie współ­cze­snych ste­war­des, kasje­rek i doryw­czych pra­cow­nic. Forma pracy ule­gła prze­mia­nie ale eks­plo­ata­cja i codzienna walka o chleb wciąż są aktu­alne. Film koń­czy się na strajku pra­cow­ni­ków prze­my­słu tek­styl­nego o pod­nie­sie­nie płacy mini­mal­nej w Kam­bo­dży w 2013 roku. Pro­te­sty dopro­wa­dziły do eska­la­cji wyda­rzeń w któ­rych poli­cja użyła siły prze­ciw pro­te­stu­ją­cym. Histo­ria pracy, która miała miej­sce w Korei, powta­rza się.

Im_Heung-soon_foto

Vide­ostill © IM Heung-​​soon | Dzięki uprzej­mo­ści BAN­DAL, Seul