photo

Kon­rad Pustoła, Widok z okna rek­tora UG prof. Dr hab. Ber­narda Lam­mka, 2013

Gdańsk – 15–30 czerwca 2013

Pro­jekt Widoki wła­dzy opiera się na potrak­to­wa­niu foto­gra­fii jako wehi­kułu pozwa­la­ją­cego wszyst­kim cho­ciaż na chwilę przy­jąć punkt widze­nia tych nie­licz­nych, któ­rzy mają realną wła­dzę. Jest to seria foto­gra­ficz­nych przed­sta­wień wido­ków z okien gabi­ne­tów naj­waż­niej­szych /​ naj­bar­dziej wpły­wo­wych ludzi uprzed­nio reali­zo­wa­nych w War­sza­wie, Kra­ko­wie i Zie­lo­nej Górze a teraz także w Gdań­sku. Punkt widze­nia, zawsze trak­to­wany jako wyznacz­nik sta­tusu spo­łecz­nego jest jed­no­cze­śnie bez­po­śred­nim źró­dłem infor­ma­cji o świe­cie zewnętrz­nym pod­czas czasu pracy. Co widzą z okien swo­ich gabi­ne­tów ludzie, któ­rzy mają wła­dzę poli­tyczną, eko­no­miczną, sym­bo­liczną? Wybrane foto­gra­fie wido­ków z okien poli­ty­ków, przed­się­bior­ców, ludzi mediów, kul­tury i gwiazd pop będzie można zoba­czyć w poda­nych dniach na gdań­skich bil­l­bo­ar­dach a także na stro­nie inter­ne­to­wejwww​.view​so​fpo​wer​.com

pro­jekt reali­zo­wany we współ­pracy z Fun­da­cją Bęc Zmiana i Insty­tu­tem Kul­tury Miejskiej