Książki
okładka

Do jutra! — Alter­na­tiva Editions

Do jutra!
Alter­na­tiva Anto­lo­gia cz 4.
Po redak­cja Krzysz­tofa Gutfrańskiego

Publi­ka­cja została wydana przy oka­zji wystawy Do Jutra! Ide­olo­gie prze­strzeni mia­sta i tak­tyki jego
zamiesz­ka­nia (25.05.-06.10.2013) w ramach festi­walu Alter­na­tiva orga­ni­zo­wa­nego przez
Insty­tut Sztuki Wyspa na tere­nach Stoczni Gdańskiej

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Wer­sja udo­stęp­niona do prze­glą­da­nia on-​​line

 
Okładka EWA PARTUM

Ewa Par­tum — nowa książka Alter­na­tiva Editions

Obszerny, liczący 340 stron tom, zawiera bogaty i czę­ściowo dotąd nie­pu­bli­ko­wany zbiór doku­men­tów trwa­ją­cej od nie­omal pół wieku aktyw­no­ści artystki. Składa się nań ponadto uak­tu­al­niona mono­gra­fia twór­czo­ści i życia artystki opra­co­wana na pod­sta­wie wła­snych badań przez Ange­likę Step­ken. Część ese­istyczna zawiera tek­sty Grze­go­rza Dziam­skiego, Doroty Mon­kie­wicz, Luizy Nader, Łuka­sza Ron­dudy, Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar oraz Andrzeja Turow­skiego.  Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.