Kuratorzy 2014

Aneta Szy­łak

Aneta Szy­łak jest kura­torką i teo­re­tyczką sztuki. Współ­za­ło­ży­cielka, a obec­nie Dyrek­tor Arty­styczna Insty­tutu Sztuki Wyspa — dzia­ła­ją­cego na tere­nach daw­nej Stoczni Gdań­skiej, plat­formy inte­lek­tu­al­nej dla współ­cze­snej kul­tury wizu­al­nej. Wice­pre­ze­ska Fun­da­cji Wyspa Pro­gress, Dyrek­tor Arty­styczna Alter­na­tiva. Jej pro­jekty cha­rak­te­ry­zują się poszu­ki­wa­niem wni­kli­wych odpo­wie­dzi na pilne i istotne pro­blemy współ­cze­sno­ści poprzez metody prak­tyki ulo­ko­wa­nej. Wsród naj­waż­niej­szych jej pro­jek­tów znaj­duja się   >

 

Maksy– milian Bochenek

Mak­sy­mi­lian Boche­nek – absol­went Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i Muze­al­ni­czych Stu­diów Kura­tor­skich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, dok­to­rant Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i wykła­dowca w kate­drze Inter­me­diów Gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Kura­tor w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku. Kry­tyk sztuki. Współ­za­ło­ży­ciel bloga „Mode­la­tor”, kura­tor wystaw takich jak „Sho­en­berg!” w IS Wyspa w Gdań­sku, „Re-​​Designing the East” w VKW w Stut­t­gar­cie, „Nauczy­ciele – Sokra­tes u Duchampa”   >

 

Hubert Bile­wicz

Histo­ryk sztuki, nauczy­ciel aka­de­micki. Pra­cuje w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Kil­ka­na­ście ostat­nich lat uczył w gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Skoń­czył histo­rię sztuki (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i muze­al­nic­two (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu). Odbył pody­plo­mowe stu­dia w Ośrodku Badań nad Tra­dy­cją Antyczną Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Jest także absol­wen­tem pody­plo­mo­wych stu­diów peda­go­giki zdol­no­ści i twór­czo­ści UMK w Toru­niu, gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz queer   >