Curators 2014

Aneta Szy­łak

Aneta Szy­łak – a cura­tor and wri­ter, co-​​founder and cur­ren­tly the direc­tor of the Wyspa Insti­tute of Art and since 2010 the arti­stic direc­tor of Alter­na­tiva. After co-​​founding and run­ning the Laznia (Bath­ho­use) Cen­tre for Con­tem­po­rary Art (1998−2001) she pur­sued a career as an inde­pen­dent cura­tor and rese­ar­cher. Since 2004 she has been respon­si­ble for run­ning Wyspa   >

 

Maksy– milian Bochenek

  Maks Boche­nek – a gra­du­ate of Art History from the Uni­ver­sity of Gdańsk and the Museum of Cura­to­rial Stu­dies at Jagiel­lo­nian Uni­ver­sity; cur­ren­tly a Ph.D. Art History can­di­date at the Uni­ver­sity of Gdańsk, a lec­tu­rer at the Chair of Inter­me­dia of Gdańsk Art Aca­demy, and a cura­tor of the Wyspa Art Insti­tute in Gdańsk. An art cri­tic, and   >

 

Hubert Bile­wicz

  Hubert Bile­wicz, histo­ryk sztuki, nauczy­ciel aka­de­micki. Pra­cuje w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Kil­ka­na­ście ostat­nich lat uczył w gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Skoń­czył histo­rię sztuki (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i muze­al­nic­two (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu). Odbył pody­plo­mowe stu­dia w Ośrodku Badań nad Tra­dy­cją Antyczną Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Jest także absol­wen­tem pody­plo­mo­wych stu­diów peda­go­giki zdol­no­ści i twór­czo­ści UMK w Toru­niu, gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie   >