Kuratorzy 2015
Beatrice3

Béa­trice
Josse

Béa­trice Josse - uro­dziła się w Paryżu w 1965 r., stu­dio­wała histo­rię i prawo. Jest dyrek­torką Frac Lor­ra­ine Metz (Fun­dusz Regio­nalny Sztuki Współ­cze­snej w Metz) od 1993 r. Bez prze­strzeni wysta­wien­ni­czej do 2004 r., zaini­cjo­wała różne pro­jekty w prze­strzeni publicz­nej i roz­po­częła liczne pro­duk­cje, co pozwo­liło jej na wpro­wa­dze­nie pro­jektu wdro­że­nia planu rewi­ta­li­za­cyj­nego w zabyt­ko­wym budynku w Metz, nazwa­nym dzi­siaj 49 Nord 6 Est.   >

 
Aneta S

Aneta Szy­łak

Aneta Szy­łak - zało­ży­cielka i pierw­sza dyrek­torka  Insty­tutu Sztuki Wyspa (2004−2014) i Cen­trum  Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia (1998−2001), obec­nie pre­ze­ska i dyrek­torka arty­styczna  Fun­da­cji Alter­na­tiva, peł­no­moc­niczka dyrek­tora ds. powsta­nia Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Muzeum Naro­do­wym w Gdań­sku.   Autorka i dyrek­torka arty­styczna Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva. Kura­torka wystaw (indy­wi­du­al­nie i  zespo­łowo)  m.in.  Codzien­ność (2014), Hito Stey­erl: Abs­trakt (2014), Oli­ver Res­sler: Wizje poli­tyczne   >

 
Mark-Blower-140317-How-to-work-together-0059-Edit-3

Emily Pethick

Emily Pethick - kura­torka i dyrek­torka The Show­room Lon­don od 2008 r. W latach 2005–2008 była dyrek­torką Casco, Office for Art, Design and The­ory w Utrech­cie. W latach 2003–2004 pra­co­wała jako kura­torka w Cubitt w Lon­dy­nie. W The Show­room wypro­du­ko­wała wiele nowych prac wraz z The Oto­lith Group (2009), Law­ren­cem Abu Ham­dan (2012), Petrą Bauer (2012), Ciarą Phil­lips (2013), Ricardo Bas­bau­mem (2013), Wen­de­lie­nem   >

 

Hard-​​Core

Hard-​​Core — sta­cjo­nu­jący w Lon­dy­nie i Amster­da­mie magnes arty­styczny, który działa jako nie­hie­rar­chiczna i nie­au­to­ry­tarna orga­ni­za­cja. Pod wzglę­dem filo­zo­ficz­nym i socjo­po­li­tycz­nym celami do celów orga­ni­za­cji należą: przy­cią­gnię­cie myśli kry­tycz­nej oraz odcią­że­nie dys­kursu w sto­sunku do prak­tyk arty­stycz­nych. Od momentu powsta­nia w 2001 r. Hard-​​Core roz­wija metody kura­tor­skie, które pro­ble­ma­ty­zują aspekty two­rze­nia wystaw, takie jak subiek­tywne wybory oparte na ide­ach har­mo­nii i smaku.   >

 

LEN­DLA­BOR

LEN­DLA­BOR  -  wolny kolek­tyw zało­żony przez młode archi­tektki– Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch– zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz),   >