Mierle Lader­man Uke­les - uro­dzona w 1939 w Denver w Colo­rado. Mieszka i pra­cuje w Nowym Jorku. Uke­les to artystka znana ze swo­ich femi­ni­stycz­nie i usłu­gowo zorien­to­wa­nych prac. Uke­les stu­dio­wała histo­rię i sto­sunki mię­dzy­na­ro­dowe na  Ber­nard Col­lege a następ­nie roz­po­czeła edu­ka­cję arty­styczną na  Pratt Insti­tute w Nowym Jorku. W 1969 r. napi­sała mani­fest pt.  Main­te­nance Art Mani­fe­sto 1969! Pro­po­sal for an exhi­bi­tion “CARE” (Mani­fest Sztuki Kon­ser­wa­cji 1969! Pro­po­zy­cja dla wystawy „TRO­SKA”), który kwe­stio­no­wał domową rolę kobiety i ogła­szał samą Uke­les artystką kon­ser­wa­cji. Poza dba­ło­ścią oso­bi­stą oraz dba­ło­ścią o dom mani­fest zwra­cał uwagę na ogólną czy też publiczną kon­ser­wa­cję oraz kon­ser­wa­cję ziemi m.in. kwe­stię zanie­czysz­cze­nia wody. Jej wystawy ukie­run­ko­wane były na wzbu­dze­nie świa­do­mo­ści doty­czą­cej niskiego sta­tusu kul­tu­ro­wego pracy kon­ser­wa­cyj­nej, w ramach któ­rego wyna­gra­dza się tą pracę w stop­niu mini­mal­nym bądź żad­nym jak w przy­padku gospo­dyń domo­wych. Kon­ser­wa­cja dla Uke­les zawiera w sobie czyn­no­ści domowe takie jak goto­wa­nie, sprzą­ta­nie, wycho­wy­wa­nie dzieci i takie też czyn­no­ści wyko­ny­wała w trak­cie wystaw (łącz­nie z zaba­wia­niem gości). Część jej performance’ów w latach 70.- tych pole­gała na kon­ser­wa­cji prze­strzeni eks­po­zy­cyj­nych, włą­cza­jąc w to  Wad­sworth Athe­neum. Od 1977 r. jest artystka na rezy­den­cji (nie­opła­caną) przy Miej­skim Wydziale Sani­tar­nym w Nowym Jorku.