Latifa Echa­khch - artystka wizu­alna uro­dzona w 1974 r. w El Khnansa (Maroko). Mieszka i pra­cuje w Paryżu oraz Mar­ti­gny (Szwaj­ca­ria). Jest sze­roko pre­zen­to­wana w Euro­pie i Stana Zjed­no­czo­nych. Jej wystawy indy­wi­du­alne odbyły się m. in. w Museum Haus Kon­struk­tiv (Zurych, 2015), Cen­tre Pom­pi­dou (Paryż, 2014), Ham­mer Museum (Los Ange­les, 2013), MACBA (Bar­ce­lona, 2010), Tate Modern (Lon­dyn, 2008).  Echa­khch zdo­była pre­sti­żową  Prix Mar­cel Duchamp w 2013 r. oraz  Mies van der Rohe-​​Stipendium w 2011 r. Jej prace znaj­dują się w takich kolek­cjach jak GAMec (Ber­gamo), FRAC Fran­che Comté (Besa­nçon), FRAC Nord-​​Pas-​​de-​​Calais (Dun­ke­rque), Cen­tre Pom­pi­dou, MoMA (Nowy Jork), Lacma (Los Ange­les) i wielu innych.