W 2012 roku, lon­dyń­ski arty­sta Law­rence Abu Ham­dan miał dwie wystawy indy­wi­du­alne, gdzie poka­zy­wał nowo zamó­wioną pracę Wol­ność słowa jako taka w Show­room w Lon­dy­nie, oraz The Whole Truch w CASCO w Utrech­cie. Wciąż trwa­jącą reali­za­cję arty­sty Kon­takt słu­chowy ostat­nio poka­zy­wano w gale­rii Arnol­fini w Bry­stolu (2013), a wcze­śniej w 2012 roku na Bien­nale w Taj­pej. Inne prace arty­sty to min. Mode­lowy Sąd, poka­zy­wana w Gale­rii Chi­sen­hale w Lon­dy­nie, i Mar­sze dla Artan­gel, także w Lon­dy­nie (2008). Wie­lo­kie­run­kowe dzia­ła­nia arty­sty obej­mują rów­nież pisa­nie dla cza­so­pi­sma Cabi­net Maga­zine, udział w X Bien­nale Shsr­jah, oraz człon­kow­stwo w gru­pie pro­wa­dzą­cej prze­strzeń arty­styczną Batroun Pro­jects w pól­noc­nym Liba­nie. Abu Had­man jest obec­nie dok­to­ran­tem i wykła­dowcą na Wydziale Kul­tury Wizu­al­nej  Gold­smi­ths, Uni­wer­sy­tet Londyński.