LL_Photo_EnzenhoferResch

Lisa Enzen­ho­fer, Anna Resch, Len­dla­bor “od pusto­sta­nów do zaso­bów”, 2012

Naj­pierw 100-​​procentowy recy­kling, a (dopiero) póź­niej odbu­dowa. Niniej­sza praca oma­wia zagad­nie­nie pusto­sta­nów w mia­stach na przy­kła­dzie frg­mentu dziel­nicy Lend w Grazu. Celem jest stwo­rze­nie kata­logu pusto­sta­nów poprzez bada­nia tere­nowe i prze­gląd loka­li­za­cji z róż­nych pre­spek­tyw, w opar­ciu o robo­czą hipo­tezę Są pusto­sany w Len­dzie. Ma to umoż­li­wić dys­ku­sję na temat inno­wa­cyj­nych i przy­szło­ścio­wych metod restruk­tu­ry­za­cji regio­nal­nej i tak­to­wa­nia mia­sta jako zasobu. Len­dla­bor ma poka­zać, jak istotny jest dostęp do danych o pusto­sta­nach, jeśli chcemy mieć moż­liość wtór­nego obrotu obsza­rami. Drogą od empi­rycz­nego przy­bli­że­nia po labo­ra­to­ra­to­ryjną dokład­ność, zebrano dane o czyn­ni­kach eko­no­micz­nych, spo­łeczn­cyh, histo­rycz­nych i bie­żą­cym sta­nie pusto­sta­nów w Euro­pie, aby roz­po­znać fak­tyczny poten­cjał w struk­tu­rze mia­sta, a przez to opra­co­wać sce­na­riu­sze wyko­rzy­sty­wa­nia nowych syner­gii do sen­sow­nej reak­ty­wa­cji pusto­sta­nów. Dzięki takiej oka­zji, kiedy mogli­by­śmy łączyć pracę nad gru­po­wa­niem poje­dyn­czych sku­pisk pusto­sta­nów z zain­te­re­so­wa­niami społeczno-​​ekonomicznymi, nasze poj­mo­wa­nie pro­jek­to­wa­nia roz­sze­rza się o wymiar społeczno-​​humanistyczny.