Lida Abduluro­dzona w 1973 r. w Kabulu w Afga­ni­sta­nie, gdzie aktu­al­nie mieszka. Abdul miesz­kała w Niem­czech oraz w Indii jako uchodźca poli­tyczny, po tym jak została zmu­szona do opusz­cze­nia Afga­ni­stanu po inwa­zji byłego Związku Radziec­kiego. Jej prace łączą meta­fo­rykę zachod­niego for­ma­li­zmu z wie­loma tra­dy­cjami este­tycz­nymi– islam­ską, bud­dyj­ską, hin­du­istyczną, pogań­ską i noma­dyczną– które wpły­nęły na afgań­ską sztukę i kul­turę. Two­rzy prace w wielu mediach, włą­cza­jąc w to wideo, film, foto­gra­fię, insta­la­cję i per­for­mance. Jej ostat­nie prace zostały przed­sta­wione na Bien­nale w Wene­cji (2005),  Istan­bul Modern, Kun­sthalle Vienna, Museum of Modern Art Arn­hem w Holan­dii,  Miami Cen­tral,  CAC Cen­tre d’Art Con­tem­po­rain de Bre­ti­gny i  Frac Lor­ra­ine Metz. Wysta­wiała swoje prace na festi­wa­lach w Mek­syku, Hisz­pa­nii, Niem­czech, Uzbe­ki­sta­nie, Kir­gi­sta­nie i Afga­ni­sta­nie; uczest­ni­czyła też na Bien­nale Azji Cen­tral­nej w 2004 r. Przez ostat­nich kilka lat Abdul pra­co­wała w róż­nych czę­ściach Afga­ni­stanu, two­rząc pro­jekt bada­jący zwią­zek mię­dzy archi­tek­turą a tożsamością.