jacob3

Hito Stey­erl, Liqu­idity Inc., 2014

Liqu­idity Inc. to jedna z tych prac Stey­erl, w któ­rych artystka układa skom­pli­ko­wane sza­rady oparte na grze słów, ich wie­lo­znacz­no­ści i kon­tek­stu­al­nej róż­nicy.  Jej boha­ter, Jacob Wood, utra­ciw­szy pod­czas kry­zysu pracę doradcy finan­so­wego zaczyna zaj­mo­wać się zawo­dowo sztu­kami walki, gdzie płyn­ność ruchu jest nie­sły­cha­nie ważna.  „Bądź wodą, mój przy­ja­cielu”, mówi Bruce Lee zza kadru, jego per­swa­zyjny głos wie­lo­krot­nie powraca. Się­ga­jąc do zło­żo­nych wizu­al­nych refe­ren­cji artystka two­rzy powią­za­nia pomię­dzy meta­fo­rami tech­nik walki, prze­pły­wem kapi­tału i infor­ma­cji oraz dosto­so­wa­niem do zasta­nych warun­ków. Tak jak w kung-​​fu należy wyko­rzy­stać naj­efek­tyw­niej rela­cyjne aspekty walki, tak infor­ma­cja prze­dziera się przez kanały dopusz­cza­jące i blo­ku­jące. Ruch jest tu naj­waż­niej­szy. Ruch mate­rii o płyn­nym sta­nie sku­pie­nia, a więc adop­to­walny, przyj­mu­jący kształt swo­jego naczy­nia jak woda w czaj­niku, butelce, fili­żance. Być bez­fo­rem­nym, bez­kształt­nym to uzy­skać przewagę.

Ścią­gamy dane a infor­ma­cje wycie­kają. Wszystko pły­nie. Prze­nika, prze­cieka lub ude­rza falą. Kapi­tał prze­są­cza się, prze­lewa lub pły­nie. Wyska­ku­jące okienka cza­tów, wykresy danych poja­wiają się na ekra­nach z cie­kłych krysz­ta­łów. Wszystko jest połą­czone. Nasze ciała są fizjo­lo­giczną czę­ścia tej płyn­no­ści.  Jeste­śmy wcie­loną płyn­no­ścią. Jeste­śmy zde­ter­mi­no­wani przepływem.