Len­dla­bor to wolny kolek­tyw zało­żony przez dwie młode archi­tektki – Lisę Enzen­ho­fer i Annę Resch – zlo­ka­li­zo­wany w Graz w Austrii. Ich pro­jekty kon­cen­trują się na pla­no­wa­niu urba­ni­stycz­nym oraz na bada­niach nad prze­strze­nią publiczną i opu­sto­sza­łymi budyn­kami i miej­scami. W 2013 opra­co­wały narzę­dzie urba­ni­styczne do pracy zwią­za­nej z pusto­sta­nami dla miej­skich służb pla­ni­stycz­nych w Graz, były także kura­tor­kami wystawy w Domu Archi­tek­tury w Graz (Haus der Archi­tek­tur Graz), doty­czą­cej powtór­nego wyko­rzy­sta­nia pusto­sta­nów w kon­tek­ście pamięci zbio­ro­wej miasta.

Zostały zapro­szone do udziału w kilku wysta­wach, wykła­dach oraz pro­jek­tach we współ­pracy z Ele­vate Festi­val Graz, Kun­sthaus Graz, Expo Austria oraz X Bien­nale Archi­tek­tury w Sao Paulo. Obie pra­cują także jako asy­stentki w Insty­tu­cie Archi­tek­tury i Kra­jo­brazu na Poli­tech­nice w Graz.