Dwie młode archi­tektki skon­cen­tro­wały się na dzia­ła­niach urba­ni­stycz­nych, bada­jąc prze­strze­nie publiczne i pusto­stany. Lisa Enzen­ho­fer i Anna Resch są zało­ży­ciel­kami wol­nego kolek­tywu Len­dla­bor, zlo­ka­li­zo­wa­nego w dziel­nicy Grazu Lend. Za pracę dyplo­mową Len­dla­bor – od pusto­sta­nów do zaso­bów otrzy­mały w lutym 2012 roku III nagrodę GAD za naj­lep­szą pracę dyplo­mową na Poli­tech­nice w Grazu oraz Nagrodę Rudolfa Wurzera za pla­no­wa­nie prze­strzenne przy­znaną przez Poli­tech­nikę Wie­deń­ską. Od marca 2012, przed­sta­wiały swój dyplom na dwu sym­po­zjach w Grazu i brały też udział w festi­walu ulicz­nym Len­dwier­bel w Grazu, w czę­ści imprezy doty­czą­cej sztuki miej­skiej Pro­ject Leer(t)räume. Obec­nie pra­cują jako kura­torki wystawy stadt.leerstand.stad na temat “od pusto­sta­nów do zaso­bów” czyli powtór­nego wyko­rzy­sta­nia pusto­sta­nów do two­rze­nia nowych idei, zawsze w kon­tek­ście pamięci zbio­ro­wej mia­sta i naczel­nych zało­żeń Len­dla­bor: Naj­pierw 100-​​procentowy recy­kling, a (dopiero) póź­niej odbu­dowa. Oka­zja do połą­cze­nia poje­dyn­czych pusto­sta­nów oraz zain­te­re­so­wa­nia społeczno-​​gospodarcze posze­rzają zagad­nie­nia pro­jek­towe o ten wymiar pro­jek­to­wa­nia, który obej­muje zagad­nie­nia społeczno-​​humanistyczne. Opró­cze tej dzia­łal­no­ści, Lisa Enzen­ho­fer i Anna Resch pra­cują jako asy­stentki nad zagad­nie­niami nowych narzę­dzi do pla­no­wa­nia prze­strzen­nego miast na Insty­tu­cie Urba­ni­styki na Wydziale Archi­tek­tury i Kra­jo­brazu Uni­wer­sy­tetu w Grazu. Od czerwca 2012 współ­pra­cują z Wydzia­łem Pla­no­wa­nia Prze­strzen­nego Grazu w zakre­sie nowych narzę­dzi urba­ni­stycz­nych, sku­pia­ją­cych się na pusto­sta­nach w mieście.