Lisa Schmidt-​​Colinet, Ale­xan­der Schmo­eger, & Flo­rian Zey­fang współ­pra­cują od 2001 roku, wspól­nie  reali­zu­jąc wystawy i pro­jekty. Jako kolek­tyw arty­styczny /​ archi­tek­to­niczny /​ kura­tor­ski RAIN byli kura­to­rami kilku wystaw, mię­dzy innymi 4D – 4 Dimen­sions, 4 Deca­des (Bien­nale w Hawa­nie, 2003); Super­mo­ver (Foto­fest Houston, 2002); HAL­L­WAY (MAK, Wie­deń, 2001); This Is My House (MAK Schin­dler House Cen­ter for Art and Archi­tec­ture /​ Mac­kay Appts, Los Ange­les, 2001). Od roku 2008, Schmidt-​​Colinet, Schmo­eger i Zey­fang two­rzą insta­la­cje rzeź­biar­skie i archi­tek­to­niczne poka­zy­wane na wysta­wach indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych, wyko­rzy­stu­jąc takie mate­riały jak drewno, beton, slajdy, wideo i inne. Razem z Euge­nio Val­des Figu­eroa opu­bli­ko­wali Pabel­lon Cuba, roz­le­głe wydaw­nic­two o sztuce, archi­tek­tu­rze i fil­mie na Kubie (b_​books, Ber­lin 2008). Lisa Schmidt-​​Colinet i A lexan­der Schmo­eger są archi­tek­tami miesz­ka­ją­cymi w Wied­niu; Flo­rian Zey­fang jest arty­stą zamiesz­ka­łym w Berlinie.