Aneta Szy­łak

Zało­ży­cielka i pierw­sza dyrek­torka Insty­tutu Sztuki Wyspa (2004−2014) i Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Łaź­nia (1998−2001), obec­nie pre­ze­ska i dyrek­torka arty­styczna Fun­da­cji Alter­na­tiva, peł­no­moc­niczka dyrek­tora ds. powsta­nia Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Muzeum Naro­do­wym w Gdań­sku. Autorka i dyrek­torka arty­styczna Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva. Kura­torka (indy­wi­du­al­nie i zespo­łowo) m.in. Codzien­ność (2014), Hito Stey­erl: Abs­trakt (2014), Oli­ver Res­sler: Wizje poli­tyczne – Świat od nowa (2014), The Field is to the Sky, Only Bac­kwards (2013), Mate­rial­ność (2012), Buil­dings and Rem­nants (2012), Praca i Wypoczynek(2011), Estran­ge­ment (2010, 2011), Straż­nicy Doków (2005), Palimp­sest Muzeum (2004), BHP (2004) i Archi­tec­tu­res of Gen­der (2003). Współ­au­torka książki „The Cura­to­rial. A Phi­lo­so­phy of Cura­ting” (2013). Wystę­po­wała w Bard Col­lege, New School, Queens Col­lege i NYU; gościn­nie pra­co­wała w Aka­de­mii Sztuki w Mogun­cji oraz na Uni­wer­sy­te­cie Kopen­ha­skim. Obec­nie przy­go­to­wuje pracę dok­tor­ską Cura­ting Con­text. The Palimp­sest on the Quoti­dian and the Cura­to­rial w ramach Curatorial/​Knowledge na Gold­smi­ths Col­lege oraz Uni­wer­sy­te­cie Kopen­ha­skim. Działa aktyw­nie na rzecz ochrony dzie­dzic­twa poprze­my­sło­wego w Gdań­sku. Pro­wa­dzi blog Pilne Muzeum

Aneta_Szyłak_foto

Anna Nawrot

Uro­dzona w 1960 roku. Mieszka i pra­cuje w Lubli­nie.  Artystka i kura­torka. Od 1985 roku pro­wa­dzi wraz z Janem Gryką Gale­rię Białą w Cen­trum Kul­tury w Lubli­nie. Ideą gale­rii jest two­rze­nie prze­strzeni arty­stycz­nej, budo­wa­nej na bazie aktu­al­nej sztuki poszu­ku­ją­cej i nie­kon­wen­cjo­nal­nej. Biała publi­kuje kata­logi, posiada swoje archi­wum (doku­men­ta­cje wystaw, książki o sztuce, pisma arty­styczne, filmy). Gale­ria zor­ga­ni­zo­wała ponad 450 wystaw i spo­tkań, w tym wystawy zbio­rowe, pre­zen­tu­jące sztukę gale­rii poza jej sie­dzibą m.in. w Kra­ko­wie, Ber­li­nie, Oroń­sku, Pozna­niu, Kijo­wie, War­sza­wie, Lwo­wie, Bielsko-​​Białej, Sztok­hol­mie, Łodzi oraz Szcze­ci­nie. W Bia­łej debiu­to­wali m. in.: Woj­ciech Gile­wicz, Robert Kuśmi­row­ski czy Mariusz Tar­ka­wian. Jako artystka Anna Nawrot two­rzy efe­me­ryczne insta­la­cje i obiekty, uży­wa­jąc tka­nin, kra­wa­tów, kwia­tów. Czę­sto stają się one zapi­sem oso­bi­stych doświad­czeń, a także sze­rzej komen­to­wa­nych pro­ble­mów, zwią­za­nych z kul­tu­ro­wym wize­run­kiem płci i ste­reo­ty­pami spo­łecz­nymi. Jest lau­re­atką Nagrody Arty­stycz­nej Mia­sta Lublin za 2007 rok.

Anna_Nawrot_foto

Livia Paldi

Uro­dzona w Buda­pesz­cie. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie oraz w Szwe­cji. Mię­dzy 2012 i 2015 była dyrek­torką BAC – Bal­tic Art Cen­tre, Visby w Szwe­cji, a wcze­śniej pra­co­wała jako kura­torka w Műc­sar­nok /​ Kun­sthalle Buda­pest. Zor­ga­ni­zo­wała liczne wystawy i była redak­torką kilku publi­ka­cji, a także współ­pra­co­wała przy redak­cji maga­zynu i książki East Art Map we współ­pracy z grupą arty­styczną IRWIN w Lubl­ja­nie mię­dzy 2002 a 2005 rokiem. Była kura­to­rem pro­jektu dOCU­MENTA (13) i należy do zespołu kura­to­rów OFF-​​Biennale Budapest.

IMG_2590