Uro­dzona w Buda­pesz­cie. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie oraz w Szwe­cji. Mię­dzy 2012 i 2015 była dyrek­torką BAC – Bal­tic Art Cen­tre, Visby w Szwe­cji, a wcze­śniej pra­co­wała jako kura­torka w Műc­sar­nok /​ Kun­sthalle Buda­pest. Zor­ga­ni­zo­wała liczne wystawy i była redak­torką kilku publi­ka­cji, a także współ­pra­co­wała przy redak­cji maga­zynu i książki East Art Map we współ­pracy z grupą arty­styczną IRWIN w Lubl­ja­nie mię­dzy 2002 a 2005 rokiem. Była kura­to­rem pro­jektu dOCU­MENTA (13) i należy do zespołu kura­to­rów OFF-​​Biennale Budapest.