Maciej Sala­mon - uro­dzony w 1984 r. Arty­sta wizu­alny z Gdań­ska. Pra­cuje w Stoczni Gdań­skiej oraz na Aka­de­mii Sztuk  Pięk­nych w Gdań­sku. Twórca fil­mów ani­mo­wa­nych i tele­dy­sków. Lau­reat licz­nych  nagród na festi­wa­lach fil­mo­wych na całym świe­cie ( Nor­ther­na­wa­ves w Rey­kja­viku, Con Can w Tokio,  Stran­ger Award  w Amster­da­mie). Czło­nek grupy arty­stycz­nej Kre­cha, wyda­ją­cej perio­dyk o tej samej nazwie.  Woka­li­sta i autor tek­stów w rode­opun­ko­wej gru­pie Gówno. Gra­fik, ilu­stra­tor, świetny człowiek.