Arty­sta wizu­alny z Gdań­ska. Pra­cuje w stoczni gdań­skiej oraz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Twórca fil­mów ani­mo­wa­nych i tele­dy­sków. Lau­reat licz­nych nagród na festi­wa­lach fil­mo­wych na całym świe­cie ( Rey­kja­vik, Tokyo, Cali­for­nia, Amster­dam). Czło­nek grupy arty­stycz­nej Kre­cha, wyda­ją­cej perio­dyk o tej samej nazwie. Woka­li­sta i autor tek­stów w rode­opun­ko­wej gru­pie Gówno. Gra­fik, ilu­stra­tor, świetny człowiek.

www​.maciek​sa​la​mon​.com