Dizaj­ner z cią­go­tami do arty­stycz­nego recy­klingu i eko-​​edukacji. Absol­wentka ASP w Gdań­sku, w latach 2004–2010 rezy­dentka Koloni Arty­stów na tere­nie Stoczni Gdań­skiej. Razem z Kon­ra­dem Zien­tarą two­rzy nie­for­malną grupę MRKK| design stu­dio. Jeste­śmy zain­te­re­so­wani sze­roko poj­mo­waną prze­strze­nią i śro­do­wi­skiem życia. Tak wła­śnie rozu­miemy i postrze­gamy archi­tek­turę, dizajn i sztukę — jako ele­menty tej samej dzie­dziny. Pra­gniemy by nasza prze­strzeń była piękna, wygodna i pro­sta, i jed­no­cze­śnie była czę­ścią ekosystemu.