Mak­sy­mi­lian Boche­nek – absol­went Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i Muze­al­ni­czych Stu­diów Kura­tor­skich na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, dok­to­rant Histo­rii Sztuki na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim i wykła­dowca w kate­drze Inter­me­diów Gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Kura­tor w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku. Kry­tyk sztuki. Współ­za­ło­ży­ciel bloga „Mode­la­tor”, kura­tor wystaw takich jak „Sho­en­berg!” w IS Wyspa w Gdań­sku, „Re-​​Designing the East” w VKW w Stut­t­gar­cie, „Nauczy­ciele – Sokra­tes u Duchampa” w IS Wyspa w Gdań­sku. Publi­ko­wał m.in. w „Obiegu”, Visual Com­mu­ni­ca­tion”, „Springerin”.