Mał­go­rzata Mar­kie­wicz - uro­dzona w 1979 r. Absol­wentka i dok­to­rantka wydziału Rzeźby ASP w Kra­ko­wie. Stu­dentka uczelni  Kon­st­fack w Sztok­hol­mie. Sty­pen­dystka Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego (2004, 2011). Rezy­dentka Lon­don Sum­mer Inten­sive, Lon­dyn, Anglia, (2015), CRIR, Chri­stia­nia, Kopen­haga, Dania (2014), Bot­kyrka Resi­dence, Tumba, Szwe­cja (2013), Fac­tory for Art&Design, Kopen­haga (2011), SPA­CES, Cle­ve­land, Ohio, USA (2007) oraz HIAP, Cable Fac­tory, Fin­lan­dia (2006). Autorka obiek­tów, rzeźb, foto­gra­fii, insta­la­cji. Od pew­nego czasu zaj­muje się zagad­nie­niem domu oraz domo­wo­ści, roz­pa­try­wa­nym z per­spek­tywy zmian archi­tek­to­nicz­nych, spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych i kul­tu­ro­wych w obrę­bie Europy. Artystka brała udział w wielu wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych w kraju  i zagra­nicą, m.in.: Bun­kier Sztuki, MOCAK, CSW Zamek Ujaz­dow­ski, Gale­ria Pie­kary, Museu Berardo w Lizbonie.