1 dzia­ła­nie ma być prze­dłu­że­niem reflek­sji, a nie eks­pre­sją, i należy je sto­so­wać tylko wtedy, kiedy jest niezbędne.

2 nie pro­du­ko­wać przed­mio­tów, obiek­tów, dzieł, uni­kać reali­za­cji, w któ­rych cen­tral­nym punk­tem lub celem jest przed­miot, dzieło, obiekt materialny.

3 praca, jeśli już powstaje w pro­ce­sie pro­duk­cji, nie powinna być zwień­cze­niem dzia­ła­nia, lecz skut­kiem ubocz­nym procesu.

4 nie two­rzyć prac osa­dzo­nych w okre­ślo­nym miejscu.

5 nie two­rzyć prac osa­dzo­nych w okre­ślo­nym czasie.

6 pra­co­wać z infor­ma­cją, prze­strze­nią, sytu­acją i kon­tek­stami zasta­nymi, z mate­ria­łami, tech­no­lo­giami z recy­klingu lub sta­no­wią­cymi dobro publiczne.

7 dzia­łać w inte­rak­cji i współ­pro­duk­cji z odbior­cami i uczest­ni­kami przedsięwzięcia.

8 moż­li­wie ogra­ni­czać budżet realizacji.

9 pra­co­wać poza insty­tu­cjami sztuki i poza ich kura­telą (nie wyklu­cza to współ­pracy z podob­nie dzia­ła­ją­cymi fachowcami).

10 jeśli w kon­kret­nych miej­scach, to niech to będą miej­sca i kon­tek­sty nie­zwią­zane z obie­giem sztuki.

11 uni­kać patro­na­tów medial­nych, nie udzie­lać wywia­dów pra­so­wych i uni­kać redak­tor­skich pre­zen­ta­cji dzia­łań w mediach głów­nego nurtu – będą­cych nośni­kami reklam lub wła­sno­ścią państwa.

12 wyko­rzy­sty­wać media dla infor­ma­cji bez­po­śred­niej – publi­ko­wać komu­ni­katy, ogło­sze­nia, wystę­po­wać na żywo w radiu lub tele­wi­zji, korzy­stać tylko z tych patro­na­tów medial­nych, które umoż­li­wiają taką formę działania.

13 wyko­rzy­sty­wać nie­za­leżne kanały infor­ma­cyjne – mailing, strony www, SMS-​​y, ulotki.

14 wyko­rzy­sty­wać oraz two­rzyć nowe tech­niki i tech­no­lo­gie komu­ni­ka­cji i dys­try­bu­cji treści.

15 roz­wi­jać współ­pracę w sieci poza­in­sty­tu­cjo­nal­nie dzia­ła­ją­cych i myślą­cych osób oraz grup.

16 w moż­li­wie kon­se­kwentny spo­sób uni­kać pła­ce­nia podat­ków, dzia­łać w sza­rej strefie.

17 nie auto­ry­zo­wać swo­ich prac i nie respek­to­wać praw autorskich.

18 sto­so­wać, kiedy tylko jest to moż­liwe, sys­tem bez­go­tów­ko­wej wymiany dóbr i usług.

19 wię­cej myśleć, mniej produkować.

Roman Dziad­kie­wicz