Marian Misiak, ur. w 1981 w Ostra­vie. Pro­jek­tant gra­fik, typo­graf, publi­cy­sta. Ukoń­czył socjo­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i pro­jek­to­wa­nie kro­jów pism na Wydziale Typo­gra­fii i Komu­ni­ka­cji Wizu­al­nej na Uni­wer­sy­te­cie w Reading (Wielka Bry­ta­nia). Pra­cuje głów­nie dla insty­tu­cji kul­tury. Zaj­muje się typo­gra­fią mul­ti­skryp­tową, pro­jek­to­wa­niem kro­jów pism i bada­niem kul­tury wizu­al­nej. Wraz z Toma­szem Ber­szem two­rzą kolek­tyw Bersz­Mi­siak. Mieszka we Wro­cła­wiu na Karłowicach.