Uro­dzony w 1983 roku w Łuko­wie. Mieszka i pra­cuje w War­sza­wie. Jest absol­wen­tem Wydziału Arty­stycz­nego Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-​​Skłodowskiej w Lubli­nie. Zaj­muje się głów­nie rysun­kiem. Dla arty­sty naj­waż­niej­szymi moty­wami jest świat sztuki: pol­skiej i świa­to­wej, daw­nej i aktu­al­nej, jak rów­nież tej z przy­szło­ści. Rysuje wybrane przed­mioty i zja­wi­ska oraz wyda­rze­nia spo­łeczne i poli­tyczne. Two­rzy cykle, na które skła­dają się tysiące rysun­ków, a także reali­za­cje wyko­nane bez­po­śred­nio na ścia­nach. Prace arty­sty znaj­dują się w wielu kolek­cjach pry­wat­nych i insty­tu­cjo­nal­nych w kraju, Euro­pie i Sta­nach Zjednoczonych.