Uro­dzony w 1978 w Gdyni. Dyplom w 2004 roku na Wydziale Gra­fiki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Od 2008 do 2014 roku, asy­stent w dyplo­mo­wej pra­cowni malar­stwa prof. zw. Jerzego Ostro­gór­skiego, w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. W latach 2010–2013, pro­wa­dzący pra­cow­nie pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego na Wydziale Rzeźby w Kate­drze Inter­me­diów ASP Gdańsk. W 2013 obro­nił pracę dok­tor­ską na Wydziale Malar­stwa ASP Gdańsk. Od 2014 asy­stent w dyplo­mo­wej pra­cowni malar­stwa prof. Hen­ryka Cze­śnika. Od 2015 adiunkt na Wydziale Malar­stwa i Nowych Mediów Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie, gdzie na kie­runku malar­stwo pro­wa­dzi autor­ską Pra­cow­nię Obrazu i Street Artu.

Malarz zewnętrzny, gra­fik, ilu­stra­tor, posłu­gu­jący się głów­nie tech­niką sza­blonu, twórca insta­la­cji, kura­tor i podróż­nik. W dorobku posiada kil­ka­set murali w ramach pro­jektu „m-​​city”, kil­ka­dzie­siąt wystaw zbio­ro­wych, kil­ka­na­ście indy­wi­du­al­nych w 40 kra­jach. Kura­tor gale­rii bil­l­bo­ar­do­wej 238×504 w Gdyni. Jeden z trzech kura­to­rów cyklu wystaw pre­zen­tu­ją­cych pol­ską sztukę ulicy. Od samego początku twór­czo­ści fascy­nuje go mia­sto i sztuka miej­ska. Do jego reali­za­cji zali­czają się zarówno małe formy pla­ka­towe, jaki i wiel­ko­for­ma­towe murale czę­sto prze­kra­cza­jące kil­ka­set metrów kwadratowych.