Maros Krivy jest Pro­fe­so­rem Wizy­tu­ją­cym w dzie­dzi­nie Urba­ni­styki na Wydziale Archi­tek­tury Estoń­skiej Aka­de­mii Sztuki w Tal­lin­nie. Dok­to­ry­zo­wał się z urba­ni­styki na Uni­wer­sy­te­cie Hel­siń­skim, ukoń­czył też socjo­lo­gię na Uni­wer­sy­te­cie Karola w Pra­dze i foto­gra­fikę na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Opa­wie. Miał wystawy indy­wi­du­alne w Kra­ko­wie (2011) i Tal­lin­nie (2013), brał też udział w licz­nych wysta­wach gru­po­wych na całym świe­cie. Uzy­skał nagrodę sittcomm.award (2011). Pośród jego publi­ka­cji można zna­leźć: Don’t Plan! The Use of the Notion of ‘Cul­ture’ in Trans­for­ming Obso­lete Indu­strial Space (“Inter­na­tio­nal Jour­nal of Urban and Regio­nal Rese­arch”, 2012) and Indu­strial Archi­tec­ture and Nega­ti­vity: the Aesthe­tics of Archi­tec­ture in the Works of Gor­don Matta-​​Clark, Robert Smi­th­son and Bernd and Hilla Becher (“The Jour­nal of Archi­tec­ture”, 2010).