Marta Fer­nán­dez Calvo, uro­dzona w Logroño w Hisz­pa­nii, jest rezy­dentka Dublina od 2009. Jej prak­tyka arty­styczna sku­pia się na re-​​negocjacji sta­łych struk­tur za pomocą metod spoza kręgu archi­tek­tury czy sztuki. Metody te są głów­nie oparte na współ­pracy i dopa­so­wane do kon­kret­nych sytu­acji. Poprzez bez­po­śred­nie zaan­ga­żo­wa­nie i pro­cesy, które mu towa­rzy­szą, Calvo two­rzy efe­me­ryczne inter­wen­cje w kon­tek­ście gale­rii i innych prze­strzeni publicz­nych. Te inter­wen­cje są zara­zem prze­ja­wem spo­łecz­nego zaan­ga­żo­wa­nia, jak i uczestnictwa.

Prace Calvo były pre­zen­to­wane pod­czas Venice Bien­nale, Tate Modern oraz pod­czas wystaw w Euro­pie, Afryce, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii. Calvo jest zwią­zana z  pre­sti­żo­wym pro­jek­tem The Red Guide Thread, Nyon, Szwaj­ca­ria. W 2003 r. współ­pra­co­wała z wło­skim Mini­ster­stwem Kul­tury jako pra­cow­nik naukowy w depar­ta­men­cie Sztuki i Filo­zo­fii w Wene­cji. Calvo ma na swoim kon­cie sze­reg nagród i wyróż­nień, m.in.  sty­pen­diów i rezy­den­tur w Euro­pie i Afryce.  W 2010 i 2011 zdo­była granty przy­zna­wane przez Amba­sadę Hisz­pań­ską w Afryce Połu­dnio­wej oraz dota­cję z Mini­ster­stwa  hisz­pań­skiego w Madry­cie. Calvo jest lau­re­atką nagrody La Roja dla mło­dych arty­stów. Jej prace znaj­dują się w wielu pry­wat­nych i pań­stwo­wych kolek­cjach w Afryce Połu­dnio­wej, Hisz­pa­nii i we Wło­szech. Sor­genti (Źró­dła), jej ostat­nia insta­la­cja zre­ali­zo­wana przy współ­pracy z kura­tor Gabi Scardi jest obec­nie wysta­wiana w Museo Tor­nielli (Ameno-​​Włochy). Pla­no­wane wystawy to Re– Birth Day Miche­lan­gelo Pisto­letto, rezy­den­tura i wystawa w Cit­ta­del­larte ( Biella-​​Wlochy) w 2014.