fernandezcalvo_1

Marta Fer­nan­dez Calvo, (Un)Promised Land, insta­la­cja, 2014

Pro­jekt Calvo bada pod­stawy gawę­dziar­stwa i spe­cy­fiki danego miej­sca w odnie­sie­niu do ruchów migra­cyj­nych. Główne miej­sce w insta­la­cji zaj­muje kolek­cja fak­tów doty­czą­cych migra­cji sku­mu­lo­wa­nych przez artystkę w trak­cie jej badań oraz będą­cych wyni­kiem jej wła­snych doświad­czeń. Calvo sku­pia się na zmia­nie naszych ocze­ki­wań zależ­nie od naszego poło­że­nia w spo­łe­czeń­stwie i w kon­tek­ście współ­cze­snej poli­tyki. Idee takie jak wol­ność, entu­zjazm i stan tym­cza­so­wego zawie­sze­nia sta­no­wią rdzeń pro­jektu i przy­bie­rają formę przy­padku, nie­wła­ści­wego lub nie­ocze­ki­wa­nego celu podróży. Dane naukowe i emo­cjo­nalne dziedzictwo/​pozostałości od 1989 po dzień dzi­siej­szy) poja­wiają się na prze­mian w instalacji.