Mar­tha Rosler jest artystką pra­cu­jącą w wielu mediach, takich jak foto­gra­fia, wideo, per­for­mans czy insta­la­cja. Jej prace czę­sto sku­piają się wokół zagad­nień sfery publicz­nej i – obok tego – na pej­za­żach codzien­no­ści rze­czy­wi­stej i wir­tu­al­nej, szcze­gól­nie zaś wpływu obu tych sfer na kobiety. Prace artystki kon­cen­trują się na zagad­nie­niach miesz­ka­nio­wych i archi­tek­tu­rze z jed­nej strony, a na cią­gach komu­ni­ka­cyj­nych i sys­te­mach trans­portu, z dru­giej. Kolejny zakres jej prac obej­muje, począw­szy od wycie­czek auto­bu­so­wych, przez rzeź­biar­skie odtwo­rze­nia detali archi­tek­to­nicz­nych, miej­skie wyko­pa­li­ska arche­olo­giczne. Artystka od lat two­rzy też prace na temat wojny i kli­matu bez­pie­czeństwa naro­do­wego, łączące doświad­cze­nia życia codzien­nego wewnątrz jakie­goś kraju z pro­wa­dze­niem prze­zeń wojny za gra­nicą. Artystka sta­wia wyzwa­nie zasa­dom bez­pie­czeń­stwa pań­stwa naro­do­wego poprzez sztukę wideo, foto­mon­taże, pla­katy w prze­strzeni publicz­nej i współ­dzia­ła­nie w roż­nych akcjach. Rosler ma na swoim kon­cie wiele wystaw indy­wi­du­al­nych. Archi­walną wystawę jej prze­ło­mo­wego nowo­jor­skiego cyklu Gdybyś tu mieszkałz 1989 roku, doty­czą­cego zagad­nień miesz­kal­nic­twa, bez­dom­no­ści i śro­do­wi­ska miej­skiego, poka­zano w Nowym Jorku, Utrech­cie i Bar­ce­lo­nie. Rosler jest człon­kiem — zało­ży­cie­lem Szkoły na Uni­ted Nations Plaza, pro­jektu Antona Vido­kle w Beli­nie, sto­licy Mek­syku i Nowym Jorku. W listo­pa­dzie 2012 roku pro­wa­dziła Meta­mo­nu­men­talną wyprzedaż garażową w Muzeum Sztuki Nowo­cze­snej – MOMA w Nowym Jorku.