Mate­rial­ność jest kolej­nym tomem w ramach mikro­wy­daw­nic­twa Alternativa.Editions, powo­ła­nego na czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva przez Insty­tut Sztuki Wyspa z Gdań­ska. Publi­ka­cja jest uzu­peł­nie­niem wystawy o tym samym tytule, pre­zen­to­wa­nej od maja do wrze­śnia 2012 roku w monu­men­tal­nej Hali 90B na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej.
Wystawa doty­czyła trans­for­ma­cyj­nego, adap­ta­cyj­nego i poli­tycz­nego poten­cjału zja­wi­ska mate­rial­no­ści i zni­ka­nia. Wycho­dząc od iko­nicz­nych tere­nów byłej Stoczni Gdań­skiej, arty­ści skon­tek­stu­ali­zo­wali to zagad­nie­nie, począw­szy od ana­lizy prze­mian pracy czy za pomocą teo­rii kry­tycz­nej, bada­ją­cej glo­balną i wir­tu­alną „dema­te­ria­li­za­cję” świata, aż do alche­micz­nych prze­mian stocz­nio­wych pozo­sta­ło­ści czy nano­tech­no­lo­gicz­nych badań nad struk­turą ludz­kiego ciała. Książka posze­rza te poszu­ki­wa­nia o sze­ro­kie spek­trum naj­bar­dziej aktu­al­nych tek­stów teoretyczno-​​krytycznych oscy­lu­ją­cych wokół zagad­nie­nia mate­rial­no­ści, pre­zen­tu­jąc inter­dy­scy­pli­narne i nie­raz dys­ku­syjne per­spek­tywy. Trzy roz­działy anto­lo­gii – Głos rze­czy /​ Mate­rial­ność /​ Ciało kon­su­menta są dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do zagad­nie­nia, zarówno dla ama­to­rów sztuki współ­cze­snej, stu­den­tów kie­run­ków huma­ni­stycz­nych, jak także wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych prze­mia­nami współ­cze­snego świata.

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

mater pl

Spe­cy­fi­ka­cja techniczna:

Oprawa miękka, szyto klejona

Roz­miar: 21 x 12,3cm

2 x pantone.

Dwie wer­sje języ­kowe w osob­nych tomach: PL/​ENG

Nakład: 2×500 kopii

SPIS TRE­ŚCI :

Krzysz­tof Gut­frań­ski – Intro­duc­tion /​ Wstęp: Some­thing in the Air /​ Coś wisi w powietrzu

0 .Cura­to­rial Sta­te­ments /​ Wpro­wa­dze­nia kura­tor­skie: Arne Hen­driks, Ines More­ira, Aneta Szy­łak, Leire Vergara,

1. The Voice of Things /​ Głos rzeczy:

Bruno Latour, The Ber­lin Key or How To Do Words With Things /

Arjun Appa­du­rai, The Thing Itself /​ W rze­czy samej

Tim Ingold, Mate­rials Aga­inst Mate­ria­lity /​ Mate­riały prze­ciwko materialności

2. Mate­ria­lity /​ Mate­rial­ność:

Mathias Goeritz, Emo­tio­nal Archi­tec­ture Mani­fe­sto /​ Mani­fest archi­tek­tury emocjonalnej

Eli­za­beth GroszInte­rview by Ewa Opałka : Wyspa: from the Out­side /​ Wyspa z zewnątrz

Amy March, Obiec­tum Sexu­als /​ Miłość pośród obiektoseksualistów

Rolf Hel­le­bust, Alek­sei Gastev and the Metal­li­za­tion of the Revo­lu­tio­nary Body /​ Alek­siej Gastiew i meta­li­za­cja rewo­lu­cyj­nego ciała

Susan Schup­pli, The Most Dage­rous Film in the World /​ Naj­bar­dziej nie­bez­pieczny film świata

3. Body of con­su­mer /​ Ciało konsumenta:

David Gra­eber, Con­sump­tion /​ Kon­sump­cja

Reem Kool­haas, Junk­space /​ Śmie­ciowa przestrzeń

+++

ILU­STRA­CJE POMIĘ­DZY CZĘŚCIAMI

Cena 30 zł + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat@​wyspa.​art.​pl