Insty­tut Sztuki Wyspa i Alter­na­tiva Edi­tions z dumą pre­zen­tują publi­ka­cję mono­gra­ficzną Ewy Par­tum pod redak­cją Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar i Bere­niki Par­tum.

Okładka EWA PARTUM

Obszerny, liczący 340 stron tom, zawiera bogaty i czę­ściowo dotąd nie­pu­bli­ko­wany zbiór doku­men­tów trwa­ją­cej od nie­omal pół wieku aktyw­no­ści artystki. Składa się nań ponadto uak­tu­al­niona mono­gra­fia twór­czo­ści i życia artystki opra­co­wana na pod­sta­wie wła­snych badań przez Ange­likę Step­ken. Część ese­istyczna zawiera tek­sty Grze­go­rza Dziam­skiego, Doroty Mon­kie­wicz, Luizy Nader, Łuka­sza Ron­dudy, Anety Szy­łak, Ewy Mał­go­rzaty Tatar oraz Andrzeja Turow­skiego. Książkę zapro­jek­to­wali Anna Heg­man i Grze­gorz Laszuk, a okładkę wraz z iden­ty­fi­ka­cją serii Alter­na­tiva Edi­tions Tomasz Bersz i Marian Misiak.

Sztuka Ewy Par­tum sta­nowi kamień milowy w sztuce dwu­dzie­stego wieku zaś sama artystka należy do naj­wy­bit­niej­szych postaci sztuki euro­pej­skiej, dziś dzięki zmia­nom na mapie poli­tycz­nej odkry­wa­nej na nowo. Jej wcze­sne prace są fun­da­men­talne dla począt­ków pol­skiego kon­cep­tu­ali­zmu a dziś włą­czają się do bie­żą­cego dys­kursu świa­to­wej sztuki. Uro­dzona w 1945 roku w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim, artystka debiu­to­wała pierw­szymi pra­cami kon­cep­tu­al­nymi już w 1965. Jej dzieła są pio­nier­skie dla sztuki kon­cep­tu­al­nej – w obsza­rze poezji wizu­al­nej, per­for­mance oraz ana­li­zie mediów takich jak film, foto­gra­fia i tele­wi­zja oraz w polu pol­skiej sztuki femi­ni­stycz­nej, szcze­gól­nie jako roz­wa­ża­nie kobie­cego pod­miotu w prze­strzeni publicz­nej. Jest też nie­zwy­kle ważną posta­cią sztuki mail artu jako twór­czyni autor­skiej gale­rii Adres (1971−1977) w Łodzi. Od 1983 roku Par­tum mieszka i pra­cuje w Berlinie.

Mono­gra­ficzne wystawy Par­tum w Badi­scher Kun­stve­rein w Karls­ruhe (2001) oraz w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku i Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie (2006−2007) sta­no­wiły pierw­sze po latach próby prze­kro­jo­wego spoj­rze­nia na jej twór­czość. W 2006 roku w Hali Tur­bin Tate Modern Par­tum wyko­nała insta­la­cję z liter opartą na frag­men­tach Ulis­sesa Joyce’a nawią­zu­jącą do Poezji Aktyw­nej z 1971 roku, co oka­zało się prze­ło­mo­wym w jej karie­rze zagra­nicz­nym poka­zem muze­al­nym. W ostat­nich latach artystka brała udział w sze­regu istot­nych wystaw sztuki współ­cze­snej, takich jak Pri­mera gene­ra­ción. Arte e ima­gen en movi­miento 1963–1986 (Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina Sofía, 200607), Manifesta7 w Rove­reto, 2008, Wack! Art and the Femi­nist Revo­lu­tion (MoCA w Los Ange­les, 2007 i MoMA PS1 w Nowym Jorku, 2008), re.act. feminism,Performancekunst der 1960er und 70er Jahre heute, Aka­de­mie der Künste, Ber­lin, 2009, Gen­der Check — Rol­len­bil­der in der Kunst Osteu­ro­pas, MuMoK — Museum Moder­ner Kunst Sti­ftung Ludwig Wie­deń, 2010, The Pro­mi­ses of the Past w Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu, 2010, Intense Pro­xi­mity, Paris Trien­nale (Palais de Tokyo, Paryż, 2012), A Big­ger Splash: Pain­ting after Per­for­mance, Tate Modern, Lon­don, 2012 oraz 18th Bien­nale of Syd­ney 2012. Kano­niczne prace Par­tum znaj­dują się obec­nie w sze­regu waż­nych kolek­cji sztuki współ­cze­snej, takich jak Tate Modern/​Londyn, Kon­takt. The Art Col­lec­tion of Erste Group and ERSTE Foundation/​ Wie­deń, Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina Sofía/​Madrid, Gene­rali Foundation/​Wiedeń, Frac Lorraine/​Metz. W Pol­sce, prace artystki znaj­dują się mię­dzy innymi w kolek­cjach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Naro­do­wego w War­sza­wie, Fun­da­cji Wyspa Pro­gress w Gdań­sku, Muzeum Współ­cze­snym we Wro­cła­wiu oraz Muzeum Sztuki Nowo­cze­snej w Warszawie.

Mono­gra­fia jest opu­bli­ko­wana przez Insty­tut Sztuki Wyspa/​Funadcję Wyspa Pro­gress dzięki życz­li­wemu wspar­ciu Kon­takt. The Art Col­lec­tion, Buero Kopernikus/​Kulturstiftung des Bun­des, Cul​ture​.pl /​ Insty­tutu Adama Mic­kie­wi­cza, The Book and Jour­nal Pro­ject of The Network of East-​​West Women w Nowym Jorku, Mia­sta Gdań­ska, Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pomor­skiego oraz Gale­rii Samuel Lal­louz w Mont­re­alu.

Alter­na­tiva Edi­tions
to linia wydaw­ni­cza Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva pro­wa­dzo­nego przez Insty­tut Sztuki Wyspa/​Fundację Wyspa Pro­gress, któ­rej redak­to­rem naczel­nym jest Krzysz­tof Gtu­frań­ski. Inne publi­ka­cje Alter­na­tiva Edi­tions to mię­dzy innymi anto­lo­gie tek­stów “Praca i Wypo­czy­nek”, “Unie­zwy­kle­nie”, “Mate­rial­ność” oraz mono­gra­fia “Grze­gorz Kla­man”. Wszyst­kie nasze książki można naby­wać doko­nu­jąc trans­ak­cji Pay­Pal na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wyspa/art.pl/publikacje

Publi­ka­cję dofi­nan­so­wano ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego”

Cena 70 zł + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat(at)wyspa.art.pl