mater pl

Mate­rial­ność jest kolej­nym tomem w ramach mikro­wy­daw­nic­twa Alternativa.Editions, powo­ła­nego na czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Sztuk Wizu­al­nych Alter­na­tiva przez Insty­tut Sztuki Wyspa z Gdań­ska. Publi­ka­cja jest uzu­peł­nie­niem wystawy o tym samym tytule, pre­zen­to­wa­nej od maja do wrze­śnia 2012 roku w monu­men­tal­nej Hali 90B na tere­nach byłej Stoczni Gdań­skiej.
Wystawa doty­czyła trans­for­ma­cyj­nego, adap­ta­cyj­nego i poli­tycz­nego poten­cjału zja­wi­ska mate­rial­no­ści i zni­ka­nia. Wycho­dząc od iko­nicz­nych tere­nów byłej Stoczni Gdań­skiej, arty­ści skon­tek­stu­ali­zo­wali to zagad­nie­nie, począw­szy od ana­lizy prze­mian pracy czy za pomocą teo­rii kry­tycz­nej, bada­ją­cej glo­balną i wir­tu­alną „dema­te­ria­li­za­cję” świata, aż do alche­micz­nych prze­mian stocz­nio­wych pozo­sta­ło­ści czy nano­tech­no­lo­gicz­nych badań nad struk­turą ludz­kiego ciała. Książka posze­rza te poszu­ki­wa­nia o sze­ro­kie spek­trum naj­bar­dziej aktu­al­nych tek­stów teoretyczno-​​krytycznych oscy­lu­ją­cych wokół zagad­nie­nia mate­rial­no­ści, pre­zen­tu­jąc inter­dy­scy­pli­narne i nie­raz dys­ku­syjne per­spek­tywy. Trzy roz­działy anto­lo­gii – Głos rze­czy /​ Mate­rial­ność /​ Ciało kon­su­menta są dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do zagad­nie­nia, zarówno dla ama­to­rów sztuki współ­cze­snej, stu­den­tów kie­run­ków huma­ni­stycz­nych, jak także wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych prze­mia­nami współ­cze­snego świata.

Auto­rzy tek­stów: Bruno Latour, Arjun Appa­du­rai, Tim Ingold, Mathias Goeritz, Eli­za­beth Grosz, Ewa Opałka, Rolf Hel­le­bust, Susan Schup­pli, David Gra­eber, Rem Kool­haas
Redak­cja: Krzysz­tof Gut­frań­ski, Leire Ver­gara, Aneta Szy­łak, Inês More­ira, Arne Hen­driks

Oprawa gra­ficzna: Tomasz Bersz and Marian Misiak
Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2012, ISBN 978– 83−935174−0−4
Nakład 500

Notes można zama­wiać pisząc na adres sekretariat@​wyspa.​art.​pl