Seamus Nolan, Trades Club Revival, 2010

Seamus Nolan, Mię­dzy­na­ro­dowy Klub Zawo­dowy, insta­la­cja, 2014

Mię­dzy­na­ro­dowy Klub Zawo­dowy (MZK) to pro­jekt oparty na bazie klu­bów pra­cow­ni­czych zało­żo­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii w XIX w. Zako­rze­nione głę­boko w tra­dy­cji związ­ków zawo­do­wych, i socja­li­zmu, kluby te nasta­wione były na roz­pro­pa­go­wa­nie idei zor­ga­ni­zo­wa­nej siły robo­czej w każ­dej dzie­dzi­nie życia spo­łecz­nego.MZK to nie­for­malne sto­wa­rzy­sze­nie, które zapra­sza uczest­ni­ków do korzy­sta­nia z zaofe­ro­wa­nej prze­strzeni w ten sam spo­sób, w jaki korzy­stali z niej człon­ko­wie ory­gi­nal­nych klu­bów pra­cow­ni­czych. Uczest­nicy mogą zapro­po­no­wać wła­sny pro­gram wyda­rzeń i aktyw­no­ści i korzy­stać z zaso­bów gale­rii przy ich realizacji.

Zapisy do klubu przyj­mo­wane są bez opłat człon­kow­skich, a każdy, kto złoży pod­pis zosta­nie auto­ma­tycz­nie dodany do strony inter­ne­to­wej – miej­sca debaty, w któ­rym każdy może wyra­zić swoją opi­nie na temat zasad, według któ­rych klub powi­nien funk­cjo­no­wać na tere­nie gale­rii i poza jej murami, jakie wyda­rze­nia są akcep­to­wane itp. Każdy czło­nek Klubu ma prawo zre­ali­zo­wać swoje wyda­rze­nie w gale­rii w uzgod­nio­nym ter­mi­nie, po uprzed­nim wpi­sa­niu go w grafik.

Pierw­sze spo­tka­nie MZK będzie miało miej­sce 12 lipca w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa, i skupi się na czy­ta­niu Wście­kłych Pra­cow­ni­ków  z Pol­ski – arty­kułu opu­bli­ko­wa­nego w maga­zy­nie Time w 1980 r.

Wyda­rze­nia, debaty i grupy wspar­cia są zasad­ni­czym warun­kiem funk­cjo­no­wa­nia każ­dego dobrego ugru­po­wa­nia spo­łecz­nego. MZK zapew­nia dostęp do spo­tkań w gale­rii, grupę kon­tak­tową i stronę inter­ne­tową w celu wymiany opi­nii i komu­ni­ka­cji. Człon­ko­wie klubu sta­no­wią jego ciało organizacyjne.

http://​www​.tra​de​sc​lu​bin​ter​na​tio​nal​.com/