agre­sja: spo­sób zacho­wa­nia ceniony w wielu społeczeństwach

demo­kra­cja: hie­rar­chia bez­względna: pre­fe­ro­wany styl zarzą­dza­nia obo­wią­zu­jący w wielu fir­mach ze względu na jego pro­stotę, szybką reali­za­cję pole­ceń i niskie koszty

femi­ni­za­cja: czy­nie­nie z pre­ka­ryj­no­ści cnoty

kon­flikt: uprzejme, dyplo­ma­tyczne, pełne zro­zu­mie­nia zacho­wa­nia; nie­uczciwe postę­po­wa­nie (zada­jemy ciosy w plecy)

mole­sto­wa­nie: „Co to jest biała kartka papieru? Prawa kobiet.”

moral­ność: syn­drom cho­rego budynku

nie­przy­zwo­itość: 0 _​ 0 albo <_​_​_​_​>

plotka: nie­for­malne sieci komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej wewnątrz instytucji

oce­niać (innych): patrz: wyży­wać się, kon­flikt, plotka, żar­gon, poli­tyka, rewanż, sabo­taż, szko­le­nie, przemoc

poli­tyka: wła­dza w codzien­nej praktyce

prze­moc: „funk­cjo­nalne” zacho­wa­nie pozwa­la­jące jed­no­stce osią­gnąć zamie­rzony cel

rewanż: nie­udo­ku­men­to­wane wymie­rze­nie sprawiedliwości

sabo­taż: dzia­ła­nie gwa­ran­tu­jące mak­si­mum bez­pie­czeń­stwa przy mini­mal­nych szan­sach wykry­cia i kary

szko­le­nie: patrz: agre­sja, wyży­wa­nie się, kon­flikt, demo­kra­cja, femi­ni­za­cja, plotka, żar­gon, poli­tyka, rewanż, sabo­taż, przemoc

wyży­wać się (na innych): dzia­łać według zasad przy­ję­tych w naszej instytucji

żar­gon: wstępny rese­arch w foku­sie targetów

Mau­reen Connor