Uro­dzona w 1960 roku w Bel­gra­dzie. Tomić jest artystką i dyrek­torką Insty­tutu Sztuki Współ­cze­snej w Graz, w Austrii. Jako artystka bada różne gatunki, metody i prak­tyki, sku­pia­jące się  na zagad­nie­niach prze­mocy poli­tycz­nej i spo­łecz­nej amne­zji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem napięć mię­dzy intym­no­ścią i poli­tyką. Tomić jest współ­za­ło­ży­cielką grupy arty­stycz­nej Grupa Spo­me­nik (2002); zaini­cjo­wała dzia­łal­ność pro­jektu Four Faces of Omar­ska w 2010 roku. Tomić brała udział w mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach, mię­dzy innymi: 2016 Monu­ments Sho­uld Not be Tru­sted, Not­tin­gham Con­tem­po­rary, UK; 2016 Red Africa, Calvert 22, Lon­dyn; 2014 Invi­si­ble Vio­lence, Museum Sztuki Współ­cze­snej, Bel­grad; 2014 After Year Zero /​ Foren­sis, House of World Cul­tu­res, Ber­lin; 2010 Manu­fac­tu­ring Today, Tron­dheim Bien­nale; 2008 6 Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­nale Sztuki Współ­cze­snej w Gyumri, Arme­nia; 2007 Bien­nale w Pra­dze; 2006 15 Bien­nale w Syd­ney; 2005 Popu­lism, Ste­de­lijk Museum, Amsterdam/​Frankfurter Kun­stve­rein; 2003 8 Bien­nale w Istam­bule; 20012003 49  i 50  Bien­nale w Wene­cji; 1998 24 Bien­nale w  Sao Paulo.