Miro­sław Bałka uro­dził się w 1958 roku w War­sza­wie. Pra­cuje w Otwocku i War­sza­wie. Ukoń­czył Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych (1985), gdzie obec­nie pro­wa­dzi Pra­cow­nię Dzia­łań Prze­strzen­nych na wydziale Sztuki Mediów i Sce­no­gra­fii. Arty­sta czynny w dzie­dzi­nie rzeźby, rysunku i video. W swo­jej twór­czo­ści podej­muje pro­blemy zwią­zane z kru­cho­ścią ludz­kiej egzy­sten­cji, a także pamięci i histo­rii tota­li­ta­ry­zmów XX wieku. W latach 1985–89 współ­pra­co­wał z Miro­sła­wem Filo­ni­kiem  i Mar­kiem Kijew­skim w ramach Świa­do­mość Neue Bie­rie­mien­nost. Uczest­ni­czył w waż­nych wysta­wach, m.in.: Metro­po­lis, Ber­lin; Possi­ble Worlds, Lon­dyn; Docu­menta IX, Kas­sel; 1 i 15 Bien­nale of Syd­ney; Rites of Pas­sage, Lon­dyn; The Car­ne­gie Inter­na­tio­nal 95, Pit­ts­burgh; Distem­per, Washing­ton DC; 24th Bie­nal de São Paulo; 1st Liver­pool Bien­nial ; Between Cinema and a Hard Place, Tate Modern, Lon­dyn; SITE Santa Fe, Ostal­gia The New Museum, New York, 44, 50, 51 oraz 55 Venice Bien­nale. W 2009 r. zre­ali­zo­wał pro­jekt How It Is w ramach Uni­le­ver Series w Tur­bine Hall, Tate Modern, Lon­dyn. Autor pomnika ofiar promu Esto­nia, Stoc­kholm, 1997. Czło­nek Aka­de­mie Der Kunste.