Gil­les Lepore

Pro­jek­tant gra­ficzny, autor i reży­ser fil­mów, uro­dzony w Por­ren­truy w Szwaj­ca­rii, ukoń­czył Szkołę Sztuk Sto­so­wa­nych w Bienne (Szwaj­ca­ria). W 2002 roku otrzy­mał Fede­ra­cyjne Sty­pen­dium Pro­jek­tanc­kie i pra­cow­nię w Kra­ko­wie. W 2003, nakrę­cił swój pierw­szy film, The Cage (Klatka) — film ani­mo­wany wyko­nany w stu­dio Jerzego Kuci w Kra­ko­wie — poka­zy­wany na ponad 30 festi­wa­lach na całym świe­cie, który zdo­był wiele nagród i a jego pro­jek­cje cie­szą się powo­dze­niem w prze­strze­niach poświę­co­nych sztuce współ­cze­snej (CCCB, Bar­ce­lona; Muzeum Sztuk Pięk­nych, Mou­tier, Swit­zer­land, itd.) W latach 2004–2005 uzy­skał sty­pen­dium arty­styczne od kan­to­nów fran­ko­ję­zycz­nych , pra­cow­nię w Bruk­seli (Bel­gia); wypro­du­ko­wał książkę z ilu­stra­cjami, która otrzy­mała w 2008 roku Nagrodę im. Alfonsa Muchy na Bien­nale Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­nego w cze­skim Brnie. Lepore bez­u­stan­nie pra­cuje nad pro­jek­tami arty­stycz­nymi, a ma już  w karie­rze wspól­pracę  z Stépha­nem Mon­ta­vo­nem i Gilles’em Aubry przy pro­jek­cie Belju (2009, uzy­sku­jąc sty­pen­dium Fede­ral­nego Biura Kul­tury “Media­pro­jects”) i nad Kair­skimi gada­ją­cymi gło­wami (Les Eco­utis le Caire, 2010). Współ­praca z Stépha­nem Mon­ta­vo­nem i Anto­inem Ches­sex zaoowo­co­wała pra­cami: Boli­dage (2013), per­for­man­cem na wywró­cone samo­chody i organy na festi­walu Bel­lu­ard Bol­l­werk Inter­na­tio­nal we Fry­burgu w Szwaj­ca­rii, oraz L’Appeau – audio­wi­zu­alną operą, która ma ujrzeć świa­tło dzienne w 2014 roku.

W 2008, Gil­les Lepore roz­po­czął współ­pracę przy two­rze­niu fil­mów eks­pe­ry­men­tal­nych z Macie­jem i Micha­łem Mądrac­kimi z Pol­ski, pod pseu­do­ni­mem MML. Ich ostat­nie dzieło to: Praca maszyn (2010), Grand Prix na mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Flmów Dku­men­tal­nych w Mar­sy­lii (FID).

Pra­cuje w Boéco­urt (Szwaj­ca­ria) i Kra­ko­wie (Polska).

Maciej Mądracki

Uro­dzony w 1984 roku w Kra­ko­wie. Absol­went Insty­tutu Sztuk Audio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, obec­nie stu­diuje w szkole fil­mo­wej Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego w Kato­wi­cach. Autor licz­nych krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mów doku­men­tal­nych i fil­mów fabu­lar­nych. W latach 2006-​​07, krę­cił repor­taże z Kra­kow­skiego Festi­walu fil­mo­wego, przed­sta­wione na 4. edy­cji. Maciej Mądracki z reguły pra­cuje jako asy­sten reży­sera przy roz­ma­itych pro­duk­cjach, a od 2010 roku, wraz z bra­tem Micha­łem i Gilles’em Lepore jest człon­kiem kolek­tywu MML. Ich pierw­sza współ­praca zaoowo­co­wała Pracą Maszyn – fil­mem doku­men­tal­nym, który miał swą pre­mierę na Festi­walu Fil­mów Doku­men­tal­nych w Mar­sy­lii (Fid) w 2010 roku, gdzie uzy­skał Grand Prix w kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym. Jego film dyplo­mowy Dzi­kie pla­nety, zakwa­li­fi­ko­wał się do ostat­niego kon­kursu na Festi­walu Nowe Hory­zonty we Wro­cła­wiu, po mię­dzy­na­ro­do­wej pre­mie­rze, jaka miała miej­sce w Paryżu na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Signes de Nuit w 2012 roku. W tym roku otrzy­mał sty­pen­dium Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Obec­nie pra­cuje nad nowym przed­się­wzię­ciem fil­mo­wym w ramach kolek­tywu MML, które będzie reali­zo­wane w Maroko.

Maciej Mądracki

Uro­dzony 1 1979 roku w Kra­ko­wie. Absol­went Uni­ver­sy­tetu Jagiel­loń­skiego. Sce­na­rzy­sta, autor form lite­rac­kich. W 2003 roku zapr­te­zen­to­wał mul­ti­dy­scy­pli­narną pracę, wyko­naną wraz z fran­cu­ską foto­grafką Anne Pery, pt. Umarł, żył i umarł, w ramach któ­rej przed­sta­wiał per­for­mance Bor­suk Jour­ney (Ber­lin, Mar­sy­lia, Paryż), która wzięła też udział w festi­walu Mie­siąc foto­gra­fii 2003 w Kra­ko­wie. Mię­dzy 2003 a 2005 poświę­cił się pro­jek­towi Kur­han poetyczny, w któ­rym prze­pla­tają się  rzeźba z lite­ra­turą. W 2005 roku, wyre­ży­se­ro­wał swój pierw­szy krót­ko­me­tra­żowy film Piel­grzym, pre­zen­to­wany na X Festi­walu Współ­cze­sne Kino Pol­skie we Wro­cła­wiu i na wędru­ją­cym festi­walu Train Europe 2006 (Ber­lin, Mari­bor, Pecs, Koszyce, Kra­ków). W 2006 Michał Mądracki opu­bli­ko­wał powieść Żon­gler i napi­sał sztukę sce­niczną Requ­iem dla pęk­nię­tej rury. Oba tek­sty zna­la­zły się w kilku publi­ka­cjach zbio­ro­wych. Mądracki jest też auto­rem licz­nych sce­na­riu­szy doko­men­tal­nych, pro­du­ko­wa­nych przez Szkołę Fil­mową Krzysz­tofa Kie­ślow­skiego w Kato­wi­cach. W 2010 roku współ­pra­co­wał z Kolek­ty­wem MML nad Pracą Maszyn – fil­mem doku­men­tal­nym, który zdo­był Grand Prix na Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Fil­mów Doku­men­tal­nych w Mar­sy­lii (FID 2010). Obec­nie pra­cuje nad nowym pro­jek­tem fil­mo­wym w ramach kolek­tywu MML, które będzie reali­zo­wane w Maroko.

Rafał Dzie­mi­dok

Uro­dzony w 1971 roku. Nie­za­leżny tan­cerz, aktor i choreograf.

Współ­pra­cuje z roz­ma­itymi zespo­łami, takimi jak: Dada von Bzdu­low, Gdań­ski Teatr Tańca czy Yvette Boz­sik (Hun­gary). Od 1997, two­rzy przed­sta­wie­nia solowe (Dodlot – Przy­lot; Osob­ność; Tak, tak, tak, tak, etc.) oraz w duetach (z Patry­cją Kujaw­ską, Sen o weł­nia­nej rzece z Mag­da­leną Jędra, etc). Dzie­mi­dok bie­rze udział w wielu pro­jek­tach arty­stycz­nych (Kar­to­teka 01 with Made Inc., Strzałka czasu with Dorota Bro­dow­ska and Miro­slaw Zbro­je­wicz, Kilka bły­sko­tli­wych spo­strze­żeń Dada von Bzdu­low, 2moreless TRAVA). Cho­re­ogra­fie Dzie­mi­doka obecne są w wielu współ­cze­snych prze­strze­niach teatral­nych i na festi­wa­lach w Pol­sce i zagra­nicą. Arty­sta tań­czy i układa cho­re­ogra­fie do wielu fil­mów i przed­sta­wień teatral­nych. Otrzy­mał sty­pen­dium  Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2007 roku. Od 2005 jest człon­kiem grupy arty­stycz­nej KON­CEN­TRAT, któ­rej naj­now­sza sztuka Lamen­ta­cje miała pre­mierę na XI Festi­walu Tańca Współ­cze­snego Ciało/​ Umysł w War­sza­wie w 2012 r.

Igor Kła­czyń­ski

Uro­dzony w 1978 roku w Tar­no­brzegu. Muzyk i sound desi­gner. Per­ku­si­sta. Eks­plo­ruje muzyczny poten­cjał dźwięku w fil­mie. Autor muzyki i oprawy dźwię­ko­wej fil­mów Anki i Wil­helma Sasnali (Z daleka widok jest piękny, Alek­san­der, Huba), na stałe współ­pra­cu­jący z kolek­ty­wem MML ( Mądracki, Mądracki, Lepore ) oraz pol­skimi arty­stami wizu­al­nymi ( Janek Simon, Agnieszka Pol­ska, Krzysz­tof Kacz­ma­rek, Woj­tek Doro­szuk ). Czło­nek zespo­łów: Boring Drug, TAN, Tele, Messyou.