Monica Bonvi­cini - uro­dzona w 1965 r. Bonvi­cini jest wło­ską rzeź­biarką, foto­grafką, artystką wideo i pro­fe­sorką uni­wer­sy­tecką dzia­ła­jącą we Wło­szech, Niem­czech i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Bonvi­cini uro­dziła się w Wene­cji, stu­dio­wała na  Hoch­schule der Kün­ste w Ber­li­nie oraz  Cali­for­nia Insti­tute of the Arts w Walen­cji (USA). Jej prace poka­zy­wane były na Bien­nale w Ber­li­nie (1998, 2003), Bien­nale w Istam­bule (2003) oraz Bien­nale w Wene­cji (2001, 2005, 2011 i 2015); miała też pokazy indy­wi­du­alne w takich insty­tu­cjach jak  Palais de Tokyo w Paryżu (2002), Modern Art Oxford (2003), Modern Art Oxford (2003), Modern Art Oxford (2003),  Kun­sthalle Fri­de­ri­cia­num w Kas­sel (2011),  Cen­tro de Arte Con­tem­po­ra­neo de Malága (2011) oraz Deich­tor­hal­len Ham­burg (2012).

Zdo­była Zło­tego Lwa na Bien­nale w Wene­cji w 1999 r., Natio­nal Gal­lery Prize for Young Art w Ber­li­nie w 2005 r. oraz Roland­preis für Kunst w Bre­mie w 2013 r. Od 2003 r. Bovi­cini jest Pro­fe­sorką Rzeźby i Performance’u na  Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste w Wied­niu. W 2012 r. stwo­rzyła insta­la­cje świetlną Run dla Parku Olim­pij­skiego im. Kró­lowy Elż­biety II w Lon­dy­nie. Jej inna rzeźba, She Lies, na stałe umiej­sco­wiona jest w por­cie Opery w Oslo.